FAQ

Poniżej zamieściliśmy listę najczęściej zadawanych pytań przez naszych użytkowników. Pytania dotyczą samej funkcjonalności aplikacji, jak również tematów dotyczących tematów w zakresie zarządzania zadaniami, projektami oraz procesu obsługi klienta, rejestracji w systemie i naliczania opłat za dostęp. Baza danych pytań i odpowiedzi jest na bieżąco aktualizowana. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wpisami w tej sekcji.

Bezpieczeństwo danych

1) Czy moje dane są bezpieczne? Czy mogą się utracić?

AD1: Tak Państwa dane są bezpieczne. Współpracujemy z największymi data center, w tym 1&1 w Berlinie, Exea w Toruniu oraz Beyond w Poznaniu. Od trzech lat funkcjonowania usługi na rynku nie zdażyło nam się utracić dane, zanotować włamania. Nigdy również nie usuwamy danych poza sytuacją na prośbę użytkownika. W czteroletniejh historii dostępności usługi (w tym trzech lat jako usługa publiczna) żaden z naszych klientów nie utracił żadnych danych wskutek awarii sprzętu czy oprogramowania, włamania czy naruszenia bezpieczeństwa. Nigdy nie zablokowaliśmy dostępu klientowi z powodu nawet kilku opóźnień w płatnościach.

2) Czy istnieją zabezpieczenia prawne danych?

Zagozda sp. z o.o. aktywnie broni integralności i bezpieczeństwa danych, w szczególności wyłudzeń i podszywania się pod cudze konta. Niezależnie od zastosowanej metody, dane użytkowników są chronione z uwagi na to że gromadzone dane często wystarczające do dokonywania transakcji finansowych, handlowania w sieci, uczestniczenia w aukcjach. Przy tych stratach naprawa niedziałającego komputera jest wówczas relatywnie niewielkim kosztem. Artykuł 267 par. 1 Kodeksu karnego mówi, że kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Analogiczna kara grozi za nieuprawniony dostęp do całości lub części systemu informatycznego (art. 267 par. 2), zakładanie i posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym lub oprogramowaniem służącym do nieuprawnionego dostępu do informacji (art. 267 par. 3). Najwyższa przewidziana kara grozi za komputerowe oszustwa gospodarcze. Automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych oraz zmiana, usuwanie i wprowadzanie nowych zapisów danych informatycznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia szkody związane z jest z karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Zakładanie nowych kont

1) Założyłam na taskbeat główne konto firmowe kontakt. Następnie dodałam osobę poprzez założenie nowego konta i wpisaniem kontekstu na adres hello. Zostało założone trzecie konto: malina z tym samym kontekstem. Osoba malina jest widoczna po zalogowaniu na kontakt i można jej przypisywać zadania, natomiast na hello nie można się zalogować i nie jest widoczne w systemie.

AD1: Każdy nowy użytkownik istniejącego kontekstu musi potwierdzić swoje konto. W przypadku kolejnych użytkowników potwierdzenie wymagane jest również przez administratora tego kontekstu, do którego użytkownik dołącza. Administratorem kontekstu jest osoba, która jako pierwsza utworzyła kontekst, zatem w tym przypadku jest to konto: kontakt. Na adres malina i kontakt przyjdzie zatem po jednej wiadomości. Kontakt musi potwierdzić akceptację konta malina, a malina musi potwierdzić swój adres e-mail. Dopiero gdy oba potwierdzenia zostaną zarejestrowane w systemie konto malina będzie w pełni funkcjonalne.

2) Czy mogę zmienić konto główne (właściciela)

AD2: Tak. Obecnie zmiana konta głównego, właściciela realizowana jest w trybie indywidualnego zadania dla biura obsługi klientów. Zmiana konta głównego nie może być zrealizowana z poziomu panelu użytkownika.

Zarządzanie kontrahentami

1) Czy w TaskBeat można otworzyć jakiegoś kontrahenta i zobaczyć przypisane do niego pliki, np. logo i księgę znaku? Czy też pliki załącza się do konkretnego zlecenia?

AD1: Tak. Jeżeli praca z programem zorientowana jest “na klienta” to najlepiej zorganizować zarządzanie zadaniowo i założyć zadanie: “klient x” jako jedno z głównych. W ramach tego zadania można dopiero tworzyć konkretne projekty tego klienta. Można również dołączać wszelkiego rodzaju umowy, logo, pliki bezpośrednio do zadania “klient x” lub bezpośrednio do konkretnego projektu tego klienta, w zależności od tego, czego plik dotyczy.

2) Co w przypadku, gdy jeden klient zleca nam coś piąty raz? Jeśli pliki są podpięte pod konkretne zlecenie, to jak jakiegoś pliku szukać we wszystkich zleceniach? muszę otwierać każde ze zleceń i szukać w którym jest zapisane logo?

AD2: Nie. Można wprowadzić nazwę pliku jako tekst do znalezienia w wyszukiwarce, a program zwróci wszystkie zlecenia, w których plik o tej nazwie występował

Współdzielenie zadań

1) Czy użytkownik ma dostęp lub może uzyskać dostęp do zadań innych niż swoje? Czy można ustawić zlecenia w taki sposób żeby decydować co użytkownik widzi lub nie (nie chciałybyśmy żeby każdy użytkownik widział wszystkie zadania)?

AD1: Tak. Do tego celu służy funkcjonalność zadań prywatnych. Obecnie otwierając szczegóły zadania można wybrać polecenie “Subskrypcje”, a tam określić czy zadanie ma być prywatne czy nie poprzez ustawienie znaku “check” w polu “prywatne”. Dodatkowo można zaznaczyć osoby subskrybujące dane zadanie i te osoby będą miały dostęp do zadania. Pozostałe osoby nie będą widziały zadania w ramach swoich widoków oraz nie będą mogły znaleźć ani zmodyfikować zadania prywatnego.

2) Czy zwykły użytkownik może wyznaczać zadanie innemu użytkownikowi lub je edytować?

AD2: Tak. Metodologia TaskBeat zakłada że, z wyłączeniem zadań prywatnych, wszyscy mogą dowolnie przeglądać, zlecać i wymieniać się zadaniami.

3) Czy jeśli w trakcie realizacji zlecenia zmieni się jakaś treść (opis) lub inny parametr zadania, to czy użytkownicy do tego zadania przypisani zostaną o tym jakoś powiadomieni?

AD3: Tak. Użytkownicy otrzymają powiadomienie e-mailem. Powiadomienia można włączać lub wyłączać niezależnie dla konta każdego użytkownika. Włączenie=a lub wyłączenia powiadomień dla konta można wykonać za pośrednictwem Panelu Użytkownika.

4) Czy jeśli zmieni się (opóźni) termin wykonania pierwszego etapu zadania to czy trzeba ręcznie zmieniać daty (terminy) kolejnych etapów zadania?

AD4. Nie. W ramach funkcjonalności Pro użytkownicy otrzymują automatyczne tworzenie harmonogramu zadań. TaskBeat używa autorskiego algorytmu planowania zadań, dzięki któremu sam dba o aktualizację wszystkich terminów i pokazuje właściwą kolejność ich realizacji, prognozując daty rozpoczęcia i zakończenia każdego projektu i każdego zadania. Jednocześnie możliwe jest zachowanie w systemie umówionych dat realizacji projektów, jeśli takie są narzucone zewnętrznie. TaskBeat pokaże konflikty oszacowanych dat realizacji projektów z datami narzuconymi zewnętrznie.

5) Czy jeśli ktoś zmieni datę zadania to czy przypisani użytkownicy zostaną o tym powiadomieni? jeśli tak to w jaki sposób? okno dialogowe, sms, e-mail?

AD5. Tak. Przypisany użytkownik oraz wszyscy subskrybujący otrzymają e-mail z powiadomieniem i informacją o nowej dacie dacie.

6) Czy wszyscy użytkownicy danego zadania muszą widzieć wszystkie jego parametry, dokumenty, opisy? czy jakieś informacje z zadania (np. wyceny) można ukryć przez jakimś jednym użytkownikiem, nawet gdy jest on przypisany do tegoż zadania?

AD6. Nie. Jeżeli użytkownik jest przypisany do zadania to nie można tego zadania przed nim ukryć. Można natomiast oznaczyć zadanie jako prywatne, a następnie przypisać zadanie do kogoś innego.

Filtrowanie danych

1) Czy można filtrować zlecenia według statusu, na przykład “pokaż zlecenia w trakcie realizacji” albo “pokaż zlecenia zrealizowane które czekają na płatnośc”?

AD1: Tak. Można dodawać dowolne tagi statusowe do każdego klienta, projektu lub zlecenia, a nawet do konkretnego zadania. Można wyszukiwać wszystkich zleceń z tagiem “platnosc” poprzez wpisanie w wyszukiwarce: “!platnosc”.

2) Czy można filtrować zadania według jakichkolwiek parametrów czy kryteriów (np. pokaż aktualne zadania danego użytkownika, pokaż aktualne zadania przypisane do jednego klienta, pokaż aktualne zadania wykonania zlecenia jakiegoś konkretnego typu?)

AD2: Tak. Filtrowanie po określonym użytkowniku zaimplementowane jest w ramach polecenia Filtruj. Natomiast wszystkie inne kryteria można osiągnąć poprzez dodawanie dowolnej liczby tagów do dowolnego zadania. Można wyszukiwać wszystkie zadania oznaczone “wazne” poprzez wpisanie w wyszukiwarce: “!wazne”.

Eksport danych

1) Czy możemy wyeksportować z TaskBeat do pliku CSV albo innego dane klientów? np. aby wysłać do nich mailing lub życzenia świąteczne?

AD1: Nie. W tym momencie funkcjonalność eksportu, list dystrybucyjnych czy mailingu nie jest wspierana. Eksport danych można zamówić za pośrednictwem Biura Obsługi.

Wystawianie faktur

1) Czy w wystawianych fakturach można samodzielnie edytować jej treść? (miałyśmy z tym pewne problemy)

ADAD1. Nie. Faktury dla projektów zrealizowanych na rzecz klientów na chwilę obecną generowane są w jeden, bardzo prosty sposób. Jeden z naszych klientów integruje jednak TaskBeata z systemem Faktury24 i można nas zapytać o włączenie tej integracji na żądanie.

Szkolenia z usługi

1) Czy mają państwo jakieś instrukcje lub prowadzą szkolenia, które mogłyby nam ułatwić pracę? Pytania pewnie będą się pojawiały na każdym kolejnym etapie użytkowania programu – chciałybyśmy się z nim zaprzyjaźnić więc jakakolwiek forma helpdesku byłaby pomocna.

AD1: Tak. Jak najbardziej. Dla zarejestrowanych użytkowników dostępne są: instrukcja użytkownika, baza materiałów wideo. Dla wybranych klientów realizujemy również szkolenia w siedzibie naszej firmy, okazjonalnie również w siedzibie klienta. Większość klientów otrzymuje również propozycje uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu realizowanym online. Niezależnie od tego można zamówić szkolenie jako usługę dodatkową w biurze obsługi klienta. Koszt szkolenia ustalany jest na podstawie ogólnego cennika.

2) Czy istnieje możliwość dokupienia szkolenia?

AD2: Tak. Usługi szkoleniowe w standardowych cenach kosztują 150zł za każdą godzinę szkolenia. Szkolenia realizowane są na odległość za pomocą interaktywnego systemu współdzielenia ekranu, dzięki czemu są dostępne od ręki “w państwa biurze”. W szkoleniu może brać udział dowolna liczba uczestników, którzy mogą lecz nie muszą przebywać w jednym miejscu. Do szkolenia udostępniamy aplikację TeamViewer lub można wykorzystać Skype. Szkolenia realizowane są przez osoby z zespołu znające tematykę zarządzania oraz samą aplikację.

Odpłatność za konta

1) Czy TaskBeat oferuje darmowe konta?

AD1: Nie, ale każde konto w praktyce można wykorzystać bez opłat przez 30 dni. Samo założenie konta nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych w tym sensie że ciągu 30 dni można zamknąć konto lub zrezygnować z usługi bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub zobowiązywania się do czegokolwiek w przyszłości. Niektórzy klienci wykorzystują całość usługi przez 30 dni w przypadku jednego projektu który trwa do miesiąca, rezygnują, zakładają nowe konta do innego projektu i w ten sposób otrzymują bezpłatny dostęp.

2) Czemu konto TaskBeat jest odpłatne?

AD2: TaskBeat oferuje odpłatny dostęp do konta, który przysługuje każdemu klientowi automatycznie na podstawie informacji publikowanych w regulaminie i cenniku obowiązującym w momencie rejestracji. W przypadku kontynuowania dostępu rozliczany on jest on na podstawie bardzo korzystnej, wręcz symbolicznej opłacie, zgodnie z regulaminem i cennikiem. Oferowanie odpłatnego dostępu wynika z preferencji naszych użytkowników. Użytkownicy TaskBeat oczekują lepszej obsługi niż oferowane bezpłątnie: unikatowych funkcjonalności, stałego rozwoju aplikacji, gwarancji usługi, wsparcia technicznego i nadzoru nad bezpieczeństwem, co jest zapewniane w ramach odpłatnych kont w programie, zgodnie z regulaminem i cennikiem.

Blokada konta

1) Czy moje konto zostanie zablokowane po 30 dniach?

AD2: Nie. Tylko użytkownik decyduje o dacie rozpoczęcia korzystania i rezygnacji z usługi. Zgodnie z istotą usługi TaskBeat oferuje stały, bezpieczny i nieprzerwany dostęp do danych z dowolnego miejsca, co jest podstawową korzyścią przemawiającą za tym że użytkownicy korzystają z usługi. Korzystanie z usługi zapewnia dostęp do zarządzania projektami, a tym samym istotnych danych które wymagają zachowania właściwej równowagi pomiędzy ich dostępnością i bezpieczeństwem. Oferowanie tej możliwości za rozsądną cenę przekracza możliwości opracowania takiego systemu samodzielnie, co przemawia za korzystaniem z usługi zewnętrznej. Jakiekolwiek blokowanie dostępu do danych które zostały umieszczone w chmurze jest zatem zaprzeczeniem powodów dla których usługa powstała, a zatem nie może być i nie jest praktykowane.

Dodatkowo Zgodnie z przyjętą polityką prywatności nie kontaktujemy się z klientami wyłącznie na podstawie szczególnego sposobu korzystania z konta (lub braku wykorzystania), o ile wykorzystanie konta mieści się w warunkach przyjętych w regulaminie, nie narusza obowiązującego prawa lub nie otrzymamy zgłoszenia serwisowego lub wyraźnej dyspozycji klienta do ingerencji w sposób jego wykorzystania (lub braku wykorzystania). Podobnie do innych operatorów świadczących usługi teleinformatyczne nie interweniujemy w przypadku znacznego przyrostu w zakresie wykorzystania usługi ani w przypadku jej nie wykorzystywania, nawet jeśli faktyczny poziom wykorzystania usługi nie jest optymalny dla klienta. Opłaty za korzystanie usługi odbywają się zgodnie z cennikiem.

2) Czy mogę zablokować lub zawiesić korzystanie z konta.

AD2: Możliwość zmiany planu dotyczy również rezygnacji lub całkowitego zawieszenia korzystania z usługi na określony czas, przy czym zawieszenie lub rezygnacja z konta wiążą się z utratą dostępu do danych (zawieszenie) lub ich całkowitym usunięciem (rezygnacja) i są realizowane tylko i wyłącznie w drodze autoryzowanej dyspozycji właściciela konta, zgodnie z przyjętym regulaminem.

W przypadku realizacji dyspozycji klienta do rezygnacji lub zawieszenia dostępu liczy się wyłącznie data wnioskowana przez klienta. System nigdy nie nie zwalnia blokady ani nie blokuje dostępu do systemu automatycznie poza sytuacjami, w których klient osobiście wnioskuje o zmianę lub wniosek zostanie zgłoszony przez właściciela usługi w związku z dostrzeżonym łamaniem regulaminu usługi.

3) Czy w przypadku blokady konta mogę utracić dane?

AD3: Nie. Zgodnie z polityką prywatności dokładamy wszelkich starań aby dane klientów nigdy nie były usunięte, poza sytuacją w której klient zgłosi wyraźną dyspozycję ich usunięcia lub gdy dyspozycja zostanie manualnie wydana przez właściciela usługi w związku z łamaniem postanowień regulaminu.

W żadnym przypadku system sam nie blokuje dostępu ani nie usuwa danych w związku z dokonaniem określonej czynności lub brakiem dokonania czynności przez klienta lub użytkownika za pomocą samej aplikacji, ze względu na przeoczenie lub spóźnienie z płatnością, w szczególności:

– Nie jest możliwe przypadkowe usunięcie danych, ponieważ usunięci danych przez użytkownika nie usuwa danych z kopii zapasowych. Przypadkowe usunięcie danych nie jest możliwe również przez pracownika upoważnionego przez klienta za pomocą funkcjonalności i uprawnień wbudowanych w samą aplikację.
– Nie jest możliwe również przypadkowe zablokowanie dostępu do aplikacji ze względu na obecność mechanizmów przywracania dostępu do konta lub hasła utraconego przez dowolnego pracownika. Usunięcie jednego konta użytkownika za pomocą innego konta użytkownika jest całkowicie odwracalne za pomocą konta głównego (właściciela organizacji).
– Nie jest możliwe zablokowanie dostępu do danych ze względu na pominięcie płatności za dostęp do usługi. Przypadkowy brak płatności może co prawda spowodować zablokowanie wprowadzania nowych danych do systemu, ale nigdy nie powoduje zablokowania ani samego konta, ani dostępu do jakichkolwiek danych już wprowadzonych do konta.

W celu zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa usunięcie danych lub zablokowanie dostępu do danych możliwe jest zatem tylko i wyłącznie na świadomy wniosek klienta.

Świadczenie usługi

1) W jaki sposób odbywa się świadczenie usługi?

Usługi świadczone przez TaskBeat realizowane są elektronicznie. Zgodnie z definicją przyjętą przy okazji przeprowadzania naboru wniosków na dofinansowanie projektów w działaniu 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Według tej definicji „e-usługi” to usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest całkowicie zautomatyzowane (standardowo realizowane jest bez udziału człowieka). Definicja obejmuje więc zarówno usługi świadczone za pośrednictwem komputera, jak urządzeń mobilnych oraz telewizji cyfrowej czy satelitarnej. Wyklucza natomiast usługi, w których decydujący jest udział człowieka.

Płatności za usługi

1) Czy mogę zmieniać wysokość płatności za usługi?

AD1: Tak. Każde konto otwierane jest na standardowych warunkach, dla jednego użytkownika. Właściciel konta ma jednak prawo dokonywać pewnych zmian w zakresie naliczania opłat takich jak: wybór wyższego planu abonamentowego, zwiększenie liczby użytkowników lub wykupienie usług dodatkowych, np. usług wsparcia technicznego. Na podstawie parametrów generowana jest kwota wymagana do zapłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zmiany za pomocą Panelu Użytkownika są bezpłatne.

W przypadku gdy klient chciałby zmienić plan abonamentowy na taki który byłby bardziej korzystny dla klienta ze względu na obecny lub planowany poziom wykorzystania usługi, istnieje możliwość kontaktu z biurem obsługi w celu dokonania zmiany planu abonamentowego na dowolny znajdujący się w ofercie. Dyspozycja zmiany planu nie wymaga uzasadniania przyczyny. Zmiany za pomocą Biura Obsługi są odpłatne zgodnie z ogólnym cennikiem.

2) Czy jeśli loguje się rzadko, płatność będzie obniżona?

AD2: Nie. Podobnie do innych operatorów nie uzależniamy wysokości opłaty za prowadzenie konta od ilości logowania. Wprowadzzenie opłaty za każde logowanie byłoby niesprawiedliwe i odpychało użytkowników od korzystania z usługi. Dlatego wszyscy użytkownicy traktowani są tak samo, niezależnie od tego czy potrzebują logować się tylko raz, czy tylko raz w tygodniu, czy korzystają z programu codziennie każdego dnia.

Faktury za usługi

1) Czy mogę liczyć na fakturę do usługi?

AD1: Tak. Klienci mają prawo do otrzymania faktury VAT drogą elektroniczną, albo papierową, przy czym faktury elektroniczne są domyślnym sposobem dostarczania faktur. W zależności od preferencji klienta możliwe jest zastosowanie dowolnego okresu rozliczeniowego zgodnego z cennikiem obowiązującym w momencie rejestracji. Również od klienta zależy w jaki sposób chciałby otrzymać dokumenty sprzedaży, zarówno w zakresie formy (papierowa lub elektroniczna), jak również adresu, częstotliwości, okresu i sposobu dostarczenia. Sposób i okres dostarczania faktur zależy od użytkownika i nie powoduje zmiany (obniżenia lub podwyższenia) kwoty naliczonych opłat.

2) Czy dostanę fakturę pro forma?

AD2: Nie. Faktury wystawiane są po okresie abonamentowym. W przeszłości każdy klient otrzymywał fakturę pro forma do każdego miesiąca abonamentowego dostępną w panelu oraz fakturę VAT po dokonaniu wpłaty. W przeszłości faktury i rozliczenia dostępne były w panelu użytkownika. W przeszłości jedynie użytkownik zakładający konto (właściciel konta) ma dostęp do panelu pozwalającego określić aktualną liczbę użytkowników, rodzaj planu abonamentowego oraz wykorzystywaną pojemność (liczbę megabajtów lub gigabajtów) danych zajmujących przestrzeń w systemie i tylko ten użytkownik ma dostęp do zakładki rozliczeń zawierających informacje o płatnościach oraz fakturach. Obecnie wraz z rozbudową systemu billingowego panel nie wyświetla wszystkich informacji takich jak opłaty dodatkowe, wezwania do zapłaty i w związku z tym przestał spełniać swoją funkcję. Obecnie podsumowania opłat oraz faktury wysyłane są elektronicznie z wyszczególnieniem wszystkich operacji klienta podlegającym opłatom.

3) Kiedy otrzymam faktyczną fakturę?

AD3: Faktyczna faktura generowana jest dla klienta po każdej wpłacie, niezależnie od sposobu dokonania płatności: w przypadku systemu DotPay płatność realizowana jest w PLN (złote polskie), a w przypadku płatności za pomocą systemu PayPal płatność realizowana jest w EUR (Euro). Faktura generowana jest odpowiednio do waluty, w której zrealizowano płatność za usługi, niezależnie od tego czy płatność została zrealizowana za okres abonamentowy w przeszłości czy też realizowana w systemie przedpłaty (rozumianej słownikowo: jako gwarancja wyświadczenia usługi w przyszłości), patrz: regulamin.

Niezależnie od faktur wygenerowanych w momencie zrealizowania płatności, każdy klient zgodnie z prawem klient otrzymuje fakturę VAT najpóźniej siedem dni po okresie w którym usługa zostanie wyświadczona. W przypadku braku określenia preferencji otrzymywania faktur w drodze indydiwualnej dyspozycji, zastosowanie ma domyślny sposób i okres fakturowania określony w regulaminie obowiązującym klienta w dniu rejestracji, jednak nigdy nie później niż:

– W ciągu siedmiu dni od daty rezygnacji z usługi, ponieważ przyjmuje się że usługa która nie będzie kontynuowana na rzecz klienta jest usługą wyświadczoną, jeśli klient zdecyduje się na zakończenie korzystania z usługi
– W ciągu siedmiu dni od daty zmiany istotnych funkcjonalności, cen planów abonamentowych lub parametrów usługi, ponieważ przyjmuje się że w przypadku dokonania istotnych zmian klient ma prawo do zakończenia korzystania z usługi
– W ciągu siedmiu dni od daty wypowiedzenia świadczenia usługi klientowi przez usługodawcę lub trwałej utraty dostępu do usługi zawinioną przez usługodawcę, ponieważ przyjmuje się że sytuacje te oznaczają zakończenie korzystania z usługi

4) Dlaczego faktury wystawiane są w trybie post-paid (płatność po wykonaniu usługi)?

AD4: Wynika to z dwóch czynników:

A) W trakcie okresu abonamentowego klient może wielokrotnie zwiększać lub zmniejszać zakres wykorzystywanej usługi, np. w zależności od liczby profili w organizacji. Nie da się z góry przewidzieć w jakim stopniu i zakresie klient będzie wykorzystywał usługę, zatem jedyny sposób naliczenia opłaty to po miesiącu lub najdalej po wyświadczeniu usługi całkowicie (zamknięciu lub zawieszeniu konta). W tym sensie pro forma w panelu jest jedynie prognozą wykorzystania. Mniej więcej od połowy 2013 faktury VAT pro forma w panelu zostały wycofane i zastąpione możliwością otrzymania indywidualnej prognozy za pomocą biura obsługi klienta.

B) Automatyczne blokowanie dostępo do profilu ze względu na brak płatności jest bezprawne i niesprawiedliwe, dlatego nie praktykujemy takiego sposobu bez względu na to jak wygląda to w przypadku usług konkurencyjnych. Według standardów spółki dostawca usługi przechowujący dane klienta jest bowiem wyłącznie ich dzierżycielem, czyli wykonuje chwilowo faktyczne władztwo nad danymi klienta (zadaniami, projektami i załącznikami) za właściciela/posiadacza i nie może z góry blokować dostępu do danych będących własnością klienta, jeśli ten zapomni lub spóźni się z płatnością.

W przypadku usługi TaskBeat płatności nie są tożsame z dostępem do konta, ponieważ nigdy nie traktuejmy danych klienta jako swojego rodzaju “zakładnika” w negocjacji terminu płatności, co ma miejsce w przypadku wielu świadczonych usług w Internecie, w tym niestety wielu usług konkurencyjnych w stosunku do usługi TaskBeat.

5) Czy otrzymam fakturę za koszty wezwania?

Koszty upomnień nie powinny być dokumentowane fakturą VAT, ponieważ nie stanowią czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przekroczenie limitu usługi

1) Co się stanie gdy przekroczę limit określony w cenniku dla wybranego planu usługi?

AD1: W momencie przekroczenia dowolnego parametru (okresu korzystania, liczby pracowników lub przestrzeni dyskowej) określonego konta naliczana jest opłata zgodnie z planem obowiązującym dla poziomu odpowiadającego faktycznemu wykorzystania.

Przykładowo, jeśli klient rozliczany jest według planu “1GB za 10zł”, a jego faktyczne wykorzystanie przestrzeni wynosi 17GB to z następnym okresem rozliczeniowym opłata zostanie naliczona według planu “100GB za 50zł”.

Przyjęte plany są przykładowe i mają za zadanie obrazowanie sposobu naliczenia opłat. Zapoznaj się z aktualnym cennikiem usługi w celu sprawdzenia dokładnych warunków świadczenia usług.

Rezygnacja z dostępu do usługi

1) W jaki sposób mogę zrezygnować z dostępu do usługi

AD1: Rezygnacja z dostępu do usługi możliwa jest w dowolnym momencie i może być zrealizowana w ten sam sposób jak rejestracja konta, tj. elektronicznie. Nie zachęcamy do rezygnacji ale najszybciej wykonać ją wybierając polecenie “Zamknij konto” z poziomu Panelu Użytkownika. Dodatkowo rezygnacja z usługi może być zrealizowana w drodze indywidualnej dyspozycji: za pomocą formularza kontaktowego, drogą telefoniczną, faksową, e-mailową, lub tradycyjnie – drogą listowną. Najszybszym sposobem złożenia oświadczenia o rezygnacji z dostępu do usługi jest wykonanie dyspozycji samodzielnie za pomocą Panelu Użytkownika, ponieważ przetworzenie dyspozycji w każdy inny sposób może zająć kilkanaście dni.

W celu uniknięcia niejasności i przedłużenia czasu potrzebnego na rezygnację klient musi jednak zgłosić fakt rezygnacji z usługi w sposób jednoznaczny, ponieważ operacja rezygnacji z konta wiąże się z potencjalną koniecznością natychmiastowego usunięcia danych w portalu w sposób nieodwracalny. Zgłoszenie planowanej rezygnacji, z uwagi na, lub w związku z, lub uzależnianie rezygnacji, np. od efektu negocjacji cenowych nie zostanie przyjęte jako fakt rezygnacji z usługi. Użytkownik powinien oświadzyć: rezygnuję z dostępu lub usługi, lub: proszę o zamknięcie lub usunięcie konta. Rezygnacje składane e-mailem dodatkowo mogą wymagać potwierdzenia, za pomocą którego weryfikujemy czy klient jest świadomy że z rezygnacją wiąże się utrata dostępu do danych oraz że osoba która składa rezygnację jest osobą za którą się podaje, np. jest uprawniona do usuwania danych organizacji.

2) Czy rezygnacji może dokonać jeden ze współpracowników?

AD2: Nie. Tylko właściciel konta może zrezygnować z usługi. Jeśli użytkownik jest jednym z wielu użytkowników kont współpracujących w ramach danego konta organizacji nie otrzymuje dostępu do polecenia Zamknij Konto w Panelu Użytkownika. Również jeśli pracownik prześle oświadczenie o rezygnacji z konta e-mailem, konieczna będzie weryfikacja. Weryfikacja odbywa się poprzez wysłanie treści oświadczenia i potwierdzenie oświadczenia o pełnomocnictwu lub prawie do rozporządzania danymi konta jak również organizacji. Treść potwierdzenia przesyłana jest użytkownikowi e-mailem, a jego treść jest analogiczna do treści potwierdzenia wyświetlanego klientowi w panelu w przypadku rezygnacji za pomocą wbudowanego mechanizmu rezygnacji z konta.

3) Czy mogę zrezygnować w trakcie 30 dniowego okresu próbnego?

AD3: Tak. Rezygnacja może być realizowana za pomocą panelu Profil dostępnego z menu Ustawień znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu aplikacji w każdy momencie. Zgodnie z obowiązującym cennikiem rezygnacja w ciągu 30 dni oznacza że za dostęp nie zostanie naliczona opłata, nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji finansowych a zatem nie powoduje naliczenia opłat. Rezygnacja w ciągu 30 dniowego okresu próbnego (bezpłatnego) nie powoduje żadnych innych zobowiązań.

4) Czy mogę również zrezygnować gdy moje saldo jest ujemne?

AD4: Tak. Rezygnacja z dostępu do usługi możliwa jest w dowolnym momencie. Nie ograniczamy możliwości rezygnacji z usługi. Nie uzależniamy możliwości rezygnacji od spełnienia jakichkolwiek warunków, w tym nie blokujemy możliwości rezygnacji dla klientów którzy zalegają z opłatami za dostęp do usługi.

4) Czy rezygnacja oznacza że moje dane zostaną usunięte?

AD4. Tak. Użytkownik w każdej chwili może poprosić o usunięcie wszystkich danych z systemu. Zgodnie z tym samym regulaminem rezygnacja oznacza utratę dostępu do danych zgromadzonych w programie, a także możliwości ponownego logowania do tego samego konta za pomocą tych samych danych logowania, jakie zostały podane podczas rejestracji. Ustawodawca w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną przewidział wyjątki do sytuacji, w której dane te nie będą mogły być usunięte przez Operatora. Dane mogą nie być usunięte między innymi wówczas gdymiędzy Użytkownikiem a Operatorem istnieją nieuregulowane zobowiązania finansowe. Patrz: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5) Czy system sam zamknie moje konto po 30 dniach od rejestracji?

AD5. Nie. Wyłącznie użytkownik decyduje o tym kiedy rozpoczyna, a kiedy kończy korzystanie z usługi. W żadnym przypadku ani System, ani Operator nie podejmują takich decyzji za użytkownika, poza przypadkami wyjątkowymi, np. próby wykorzystania systemu do popełnienia przestępstw, gdy to operator może wypowiedzieć użytkownikowi dostęp do usługi, na warunkach określonych w regulaminie. W żadnym przypadku system automatycznie jednak nie wymusza płatności wzamian za dostęp do danych które należą do użytkownika. Jeżeli użytkownik życzy sobie zachować dostęp do danych lub są one istotne dla prowadzonej przez niego działalności po 30 dniach od rejestracji nadal ma do tych danych dostęp tak długo jak tylko wybierze. Użytkownik może wybrać również aby eksportować dane, pobrać je z systemu i zamknąć konto w dogodnym dla siebie momencie.

6) Czy system sam zamknie moje konto w przypadku braku płatnośći?

AD6. Nie. Użytkownikami usługi są przedsiębiorstwa, które wymagają otrzymania faktury VAT za zrealizowane usługi. Wygenerowanie, dostarczenie oraz opłacenie takich usług w przypadku obrotu między przedsiębiorstwami może zająć wiele tygodni lub miesięcy. Operator nie ma prawa wstrzymywać dostępu do usługi lub uzależniać dostępu do danych należących klienta od realizacji płatności w narzuconym terminie płatności przetrzymując dane klienta w roli “zakładnika”. Takie postanowienia regulaminu wynikają wprost z przepisów prawa, ale warto zuważyć że w razie gdyby przekroczenie terminu płatności było znaczące, klient uchylał się od płatności lub zaległości przekraczały wiele miesięcy to przy spełnieniu określonych warunków mając na względzie jedynie art. 491 §1 kodeksu cywilnego operator ostatecznie może zawiesić konto klienta. Zamknięcie konta z uwagi na brak płatności nie jest jednak karą za brak płatności, stosowane jest jako działanie ostateczne i jest stosowanym przez operatora jedynie w zakresie zabezpieczenia przed narastaniem długu.

Regulamin usługi

1) Dlaczego w ramach regulaminu nie oferujemy bezpłatnego konta?

AD1: Nie oferujemy takich kont. Wszystkie konta są płatne, za wyjątkiem okresu testowego. Szczegółowe warunki promocji, okresu testowego, beta lub jakkolwiek zostały przedstawione nigdy nie informują i nie informowały o bezpłatnym koncie. Warunki bezpłatnego dostępu do konta precyzuje szczegółowo regulamin dostępny na naszej stronie w dniu Pana rejestracji oraz w dniu dzisiejszym. Ten regulamin informuje od kiedy obowiązuje “promocja” polegająca na bezpłatnym dostępie, a od kiedy “wchodzi” wersja płatna. Cennik dostępny publicznie na stronie produktu, do którego odwołuje się regulamin, określa wysokość opłat oraz sposób ich naliczania.

2) Czy mogę liczyć na jakieś szczególne rabaty dla mojego przypadku?

AD2: Nie. Ze względu na potencjalną możliwość zmiany warunków oferowania usługi nigdy nie wysyłamy szczegółowych warunków e-mailem, ponieważ wszyscy klienci traktowani otrzymują te same warunki. Nigdy nie przesyłamy warunków regulaminu ani cenników e-mailem, ponieważ okres czasu pomiędzy wysłaniem oferty e-mailem, a momentem w którym użytkownik faktycznie skorzysta z oferty może być znaczny. W czasie dzielącym wysłanie szczegółowych warunków oferty, a czasem ich wykorzystania na stronie, istnieje możliwość zmiany warunków regulaminu, co oznaczałoby wprowadzenie klienta w błąd, jeśli otrzymałby od nas szczegółowe warunki i regulamin e-mailem lub w jakiś inny sposób oddzielający bieżącą wersję usługi od regulaminu który dotyczy sposobu jej wyświadczenia.

Dlatego szczegółowe warunki promocji, darmowych okresów próbnych, dostępu do wersji testowych oraz innych promocji mających zastosowanie do konkretnych wersji regulaminu lub objętych sezonowymi promocjami ujęte są szczegółowo w regulaminie i cenniku i nigdy nie są oferowane na wyjątkowych zasadach żadnym użytkownikom indywidualnie. Regulamin i cennik są publikowane z gwarancją bieżącej aktualizacji i zawsze odpowiada faktycznemu zakresowi usług, które są możliwe do wyświadczenia w momencie rejestracji dostępu do usługi. Regulamin i cennik muszą być zaakceptowane przez każdego klienta akceptującego regulamin w momencie rejestracji dostępu do usługi.

3) Czy regulamin może być prawnie wiążącą umową?

AD3. Regulamin określa prawnie wiążącą umowę pomiędzy stronami, podobnie do umów z każdym innym operatorem. Każda strona internetowa powinna określać regulamin i w każdym przypadku każda usługa internetowa zawiera postanowienia regulaminu będące jednocześnie umową z użytkownikiem. Umowy zawarte za pośrednictwem strony internetowej są ważne na podstawie niżej wymienionych Artykułów: Kodeks Cywilny: Art. 66[1]. § 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

Potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia oferty, o którym mowa powyżej, jest wyrażenie woli poprzez przyciśnięcie przycisku Rejestracji lub Zamówienia obok odnośnika do szczegółów Regulaminu, a dodatkowo poprzez potwierdzenie zapoznania się z regulamienem i potwierdzenie dokonanej Rejestracji celem złożenia Zamówienia. Rejestracja konta następuje jedynie w celu realizacji Zamówienia i świadczenia usługi w myśl Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. nr 144, poz 1204 z późn. zm.), zaktualizowana w dniu 21 sierpnia 2004r. w oparciu o Dyrektywę Unijną o handlu elektronicznym (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000r.).

Proces składania zamówienia nie jest weryfikowany manualnie, a odbywa się automatycznie na podstawie a) rejestru przedsiębiorców, b) rejestru właścicieli domen, c) kodu aktywacyjnego potwierdzanego przez zamawiającego. Przyjęcie zamówienia obsługiwane jest przez system tylko w przypadku gdy system potwierdzi iż zamówienie zostało zainicjowane przez użytkownika, wprowadził on nazwę firmy odpowiadającej nazwie właściciela domeny, a nazwa ta figuruje w rejestrze przedsiębiorców. System przyjmuje oświadczenie użytkownika iż zapoznał się on z regulaminem i wysyła kod aktywacyjny celem potwierdzenia iż faktycznie określony przedsiębiorca udostępnił użytkownikowi składającemu zamówienie dostęp do konta e-mail należącego do przedsiębiorcy. Użytkownik oświadcza iż poruszając się po Intenecie z wykorzystaniem konta e-mail należącego przedsiębiorcy jest upoważniony do składania zamówień, a także odbierania ich za pomocą konta jakie należy do przedsiębiorcy, a jakie on wykorzystuje w celu odbierania zamówionych towarów lub usług.

Automatyczny sposób weryfikacji zamówienia, a także jego realizacji i dostawy użytkownikowi składającemu zamówienie, realizuje wprost wymóg aby proces ten odbywał się automatycznie, tj. bez udziału pracownika dostawcy e-usługi, co odpowiada i wypełnia wymogi Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, w szczególności Programu Operacyjna Innowacyjna Gospodarka (POIG 8.1), wskazujące wytyczne kwalifikowalności wydatków w projektach objętych dofinansowaniem (MR/POIG/1(8)03/2016) wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego, w związku z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 10 83/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., z późn. zm.), zwane dalej “Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006”.

4) Czy oprócz regulaminu potrzebuje dodatkowych umów?

AD4. Tylko w przypadku wykorzystania oprogramowania pomocniczego usługi TaskBeat. Należy zwrócić uwagę że data ważności konta może być różna od daty obowiązywania licencji, a usługa może być świadczona w innym okresie, w zależności od wybranego planu lub indywidualnych ustaleń zawartych na drodze pisemnej. W okresie testowym użytkownikom przyznawana jest również osobna licencja pozwalająca na korzystanie z aplikacji mobilnych oraz instalowanych na lokalnym komputerze.

Korzystanie z licencji na dodatkowe aplikacje lub usługi jest opcjonalne w stosunku do podstawowej usługi o nazwie TaskBeat i ma na celu jedynie ułatwienie dostępu do usługi lub rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania. Usługa jednak świadczona jest tylko na podstawie umowy, tylko od daty wskazanej przez użytkownika poprzez rejestrację lub wzowienie konta i tylko do daty rezygnacji z usługi lub zawieszenia konta.

Jak widać ustawodawca nałożył obowiązek rozróżnienia pojęć i dat obowiązywania konta, usługi oraz licencji, co pozwala na dostosowanie warunków udzielenia, dostępu oraz korzystania z każdego z nich. Staramy się aby regulamin usługi oraz oprogramowania regulował powyższe kwestie w sposób optymalny dla użytkowników. W razie wątpliwości prosimy sprawdzenie warunków regulaminu i/lub o kontakt ze specjalistą w powyższym zakresie.

Historycznie użytkownicy otrzymywali licencje na oprogramowanie dodatkowe wykorzystywane do korzystania z usługi TaskBeat. Obecnie programy pomocnicze znajdują się wyłącznie w Apple AppStore, Google Play oraz Windows Store i podlegają osobnej rejestracji, zamówieniu, a korzystanie z tych aplikacji odbywa się w drodze oddzielnych umów licencyjnych. Z tego powodu w momencie rejestracji nie udzielamy już automatycznie licencji na oprogramowanie dodatkowe, ale nie ograniczamy możliwości pobrania ze sklepów z aplikacjami.

5) Dlaczego nie zostałem poproszony o akceptację zmian w regulaminie?

AD5. Nie wymuszamy zgody. Zgodzę się również z Panem co do konieczności każdorazowej akceptacji zmian w regulaminie przez klienta. Z tego względu w odróżenieniu od konkurencji, w przypadku naszej usługi i zmian w regulaminie klienci mają możliwość pozostania przy wersji regulaminu, która obowiązywała w dniu rejestracji. Każda zmiana regulaminu od kilku lat rozszerza jedynie prawa klientów, jak również zakres świadczonych usług, jednocześnie zaostrzając naszą odpowiedzialność za usługę.

Podobnie jak wielu naszych klientów uważamy, że każdy klient może jednak pozostać przy dotychczasowej wersji regulaminu i nie praktykujemy jednostronnego narzucania warunków regulaminu, co byłoby jednostronnym narzucaniem warunków umowy. Zatem o ile nie zostaniemy poinformowani że dany klient w danym dniu nie zaakceptował nowej wersji regulaminu, o tyle klient ten pozostaje przy warunkach regulaminu obowiązujących w dniu rejestracji. Rozszerzając prawa użytkowników i dbając o pełną transparentność umieszczamy poprzednie wersje regulaminu na stronie: Regulamin.

6) Czy zapisanie informacji o cenach w regulaminie uprawnia do naliczenia opłaty?

AD6. Tak, o ile użytkownik jednorazowo wybrał akceptację tych opłat poprzez zapoznanie się z regulaminem i rejestrację. Samo zapisanie informacji o cenie w regulaminie (lub odniesienie regulamunu do cennika usługi) nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Zawarcie umowy następuje bowiem dopiero w momencie akceptacji regulaminu, a która to akceptacja jest wymagana w momencie rozpoczęcia korzystania z usługi zgodnie z formularzem, który wypełnia użytkownik podczas rejestracji dostępu do usługi. Regulamin może być zaakceptowany jedynie w całości, tj. nie jest możliwe zaakceptowanie tylko części postanowień regulaminu, a treść regulaminu określa sposób naliczania opłat za usługę, które to wynikają wprost z następujących regulacji prawnych:

– art. 3 ust. 1 pkt 1-3, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. nr 97, poz. 1050 ze zm.)
– § 3, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidoczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do ich sprzedaży (Dz.U. nr 99, poz. 894 ze zm.)

7) Czy regulamin ma zastosowanie również gdy nie korzystam z usługi?

AD7: Nie prowadzimy badań zachowań użytkowników, testów usability, które polegają na gromadzeniu danych osobowych konkretnych użytkowników w zakresie korzystania z aplikacji. W przeciwieństwie do wielu firm szanujemy prywatność naszych użytkowników i nigdy nie będziemy zbierać żadnych konkretnych logów działania użytkowników w samej aplikacji ani ingerować w dane które gromadzą w systemie, a tym bardziej w sposób (lub brak sposobu) ich wykorzystywania. Jednocześnie postanowienie to objęte jest wyłączeniem w zakresie zbierania szczegółowych informacji o lokalizacji, adresie IP, nazwie konta, dacie i czasie akceptacji regulaminu oraz innych danych wymienionych w dokumencie: Regulamin Usługi, Zasady Korzystania z cookies, oraz Polityka Prywatności mające zastosowanie do wybranej usługi lub usług.

Podobnie do innych usługodawców interesuje nas wyłącznie moment zapisania się na usługę oraz rezygnacji z usługi, a także dobór opłat zgodny z wykorzystaniem usługi. Zgodnie z cennikiem oraz regulaminem opłaty te naliczane są na podstawie: liczby projektów, liczby zadań, liczby użytkowników oraz okresem świadczenia dostępu do usługi, a nie okresem faktycznego czasu spędzonego w aplikacji (na aktywnym lub nieaktywnym) korzystaniu z określonych funkcji dostępnych w ramach pakietu czy też faktycznej liczby logowań (lub braku logowań) do aplikacji w ujęciu miesięcznym lub dowolnym innym. Podobnie do innych operatorów usług, opłata naliczana jest za udostępnienie systemu do gotowości w ramach określonych funkcjonalności.

Postanowienia w ramach tych dokumentów obowiązują przez cały okres pomiędzy rozpoczęciem korzystania z usługi, rozumianego jako złożenie prawidłowego oświadczenia o rejestracji do korzystania z usługi, a zakończeniem korzystania z usługi, rozumianego jako złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z usługi.

8) Czy weryfikujecie dane rejestracyjne użytkowników

AD8: Operator oferuje usługę elektroniczną i nie uzależnia procedury rejestracji od żadnego manualnego procesu, w tym weryfikacji danych klienta przez człowieka. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w procesie rejestracji system weryfikuje adres e-mail użytkownika oraz numer IP, a obowiązek podawania prawdziwych danych leży całkowicie po stronie użytkownika, co wynika nie tyle z postanowień regulaminu, co z samego kodeksu karnego którego przestrzeganie obowiązuje operatora i użytkownika w każdym momencie. Podanie nieprawdziwych danych może wiązać się z uczerbkiem w majątku operatora, jaki wiąże się z przygotowywaniem i przesłaniem użytkownikowi informacji o płatności, oraz kontrolowaniem i naliczaniem w systemach billingowych kwot należności, w tym wezwań do zapłaty lub wyjaśnianiem okoliczności związanych z podaniem nieprawdziwych danych przez użytkownika.

Mówiąc wprost – nie zakładamy że użytkownicy podają nieprawdziwe dane, ponieważ w większości przypadków użytkownikami są osoby uczciwe. Większość uczciwych użytkowników nie jest zainteresowana ponoszeniem kosztów generowanych przez mniejszość, która może podawać dane rejestracyjne do zamówienia w celu żartu, testu lub zabawy, a które to koszty odzworowywane byłyby w postaci wyższej opłaty za usługę lub wprowadzenia dodatkowej opłaty za weryfikację danych, opłaty rejestracyjnej lub instalacyjnej. Dodatkowo biorąc pod uwagę że częściowa weryfikacja danych klienta, upoważnień użytkownika mogłaby zając nawet kilkadziesiąt minut, a kompletna weryfikacja nawet kilkadziesiąt dni, taka weryfikacja opóźniłaby realizację dyspozycji zamówienia realizacji z usługi lub rezygnacji z usługi elektronicznej nawet o kilkadziesiąt dni, co uważamy jest niedopuszczalne. Stoimy na stanowisku że dyspozycje zamówienia jak i rezygnacji w przypadku usługi elektronicznej powinny być realizowane bez udziału notariuszy, natychmiastowo.

Korzystanie ze strony taskbeat.pl

1) Dlaczego nie mam dostępu do niektórych treści na stronie taskbeat.pl?

AD1: Korzystanie z niektórych treści na portalu TaskBeat wymaga wcześniejszej rejestracji na taskbeat.pl. Dostęp do zastrzeżonych treści udzielany jest jedynie użytkownikom serwisu, prasie oraz partnerom, ale nie wymaga rejestracji lub aktywnego korzystania z usługi TaskBeat. Z tego powodu dostęp do portalu taskbeat.pl wymaga osobnej rejestracji, zupełnie niezależnej od rejestracji w usłudze TaskBeat. Dostęp do każdego konta wymaga podania adresu e-mail oraz hasła na stronie rejestracji portalu taskbeat.pl. Po nadaniu tych danych wymagana jest ponadto akceptacja operatora serwisu taskbeat.pl ze względu na znaczną liczbę rejestracji masowych (spam). Po nadaniu dostępu można logować się do strony taskbeat.pl i korzystać ze wszystkich treści publikowanych w ramach otwartego i zastrzeżonego dostępu. W tym momencie Operator nie pobiera żadnych opłat za dostęp do treści zastrzeżonych dla zarejestrowanych użytkowników.

Oświadczenie

Dołożyliśmy wszelkich starań aby wyjaśnienia zawarte w wykazie najczęstszych pytań stanowiły uzupełnienie do obowiązującego regulaminu i cennika. Zastosowane przykłady co do konkretnych parametrów lub cen usług mają jedynie na celu zobrazowanie sposobu i uzasadnienia do konkretnych postanowień regulaminu. W żadnym przypadku wyjaśnienia lub przykłady zastosowane w niniejszym wykazie nie mają mocy wiążącej takiej jak obowiązujący cennik i/lub obowiązujący regulamin usługi. W określonych skrajnych przypadkach wyjaśnienia te mogą być nawet sprzeczne z regulaminem w wyniku występowania różnych wersji regulaminu obowiązujących klientów w zależności od momentu rejestracji i szczegółowych postanowień regulaminu, który obowiązuje klienta w momencie rejestracji w systemie. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić najlepsze możliwe wyjaśnienia funkcjonalności produktu w stosunku do wersji produktu, regulaminu i cennika obowiązującego w momencie udzielania odpowiedzi na konkretne pytania podniesione przez użytkowników. W razie jakichkolwiek niejasności związanych z niniejszym wykazem zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi za pomocą numeru lub formularza dostępnego na stronie Kontakt.