Przywracanie bazy danych

TaskBeat oferowany w modelu usługi podlega regularnym kopiom zapasowym. Podobnie indywidualne instancje aplikacji oferowany jest z kompletem narzędzi systemowych pozwalających na realizację kopii zapasowych. Przywracanie kopii zapasowych jest bardzo proste i sprowadza się do przywrócenia: bazy danych oraz danych załączników. Funkcje te są bardzo proste i są dostępne są dla każdego użytkownika posiadającego dostęp do serwera(ów), na którym zainstalowano aplikację.

Logowanie do bazy danych

RestroingDatabase1

Zaloguj się do bazy danych używając Microsoft SQL Management Studio. Jeżeli logujesz się z maszyny, na której zainstalowano system możesz wybrać logowanie z autentykacją Windows (bez podawania dodatkowych danych do logowania) lub za pomocą nazwy użytkownika i hasła, które zostały określone w parametrach dostępu do bazy danych w pliku web.config

Restoring database

Restoring database

Zaznacz bazę danych o nazwie spendingtracker oraz wybierz polecenie przywracania bazy danych za pomocą menu kontekstowego.

RestroingDatabase3

Wskaż lokalizację pliku zawierającego kopię bazy danych. Plik z kopią zazwyczaj zawiera rozszerzenie: .bak, ale niektóre kopie mogą być również skompresowane. Skompresowane pliki o rozszerzeniu .zip wymagają rozpakowania do folderu.

RestroingDatabase4

Zaznacz kopię bazy danych, którą chcesz przywrócić. Upewnij się że zaznaczono właściwy plik zawierający kopię bazy danych (From Device) oraz właściwy zestaw danych do przywrócenia (Select Backup Sets to Restore) poprzez umieszczenie zaznaczenia w kolumnie “Restore”.

RestroingDatabase5

Wybierz opcje dodatkowe poprzez zaznaczenie właściwej zakładki “Options” po lewej stronie ekranu. Jeżeli przywracasz kopię w bazie danych, w której wcześniej znajdowały się dane powinieneś zaznaczyć opcję nadpisywania danych za pomocą danych z kopii zapasowej: “Overwrite the existing database (WITH REPLACE)”.

Konfiguracja użytkownika

RestroingDatabase6

W przypadku przywrócenia bazy danych z innego serwera zachowany w bazie danych użytkownik nie będzie właściwy. W tym celu należy zaznaczyć bazę SpendingTracker, oraz sekcję Users z sekcji Security. Należy wskazać właściwego użytkownika, za pomocą którego aplikacja łączy się z bazą danych (domyślnie: spendingtracker) i wybrać polecenie Usuń (Delete) z menu kontekstowego.

RestroingDatabase7

Należy dokonać ponownego mapowania uprawnień użytkownika do przywróconej bazy danych. W tym celu należy zwinąć wszystkie sekcje Databases i rozwinąć sekcję Security, zaznaczyć właściwego użytkownika, za pomocą którego aplikacja łączy się z bazą danych (domyślnie: spendingtracker) i wybrać polecenie: Właściwości (Properties) z menu kontekstowego.

RestroingDatabase8

Aby wskazać mapowanie użytkownika należy przejść do zakładki: User Mapping, wskazać bazę danych (domyślnie: spendingtracker), oraz mapowanie użytkownika (domyślnie: spendingtracker) oraz zaznaczyć odpowiednie role jakie przypiszemy danemu użytkownikowi w przywróconej bazie danych. TaskBeat domyślnie wymaga aby użytkownik posiadał minimum następujące role w bazie danych: db_datareader, db_datawriter oraz db_owner.