Mniejsze koszty podatkowe

TaskBeat pozwala na zastosowanie zadaniowego modelu pracy, dzięki któremu również małe firmy teraz mogą skorzystać z korzyści podatkowych zarezerwowanych dotyczas wyłącznie dla dużych firm. Wdrożenie systemu zadaniowego oznacza niższe podatki z tytułu kosztów wynagrodzeń. Wdrożenie oznacza realne oszczędności, każdego miesiąca, dla pierwszego i większości pozostałych stanowisk pracy w firmie.

Przykładowe wyliczenie korzyści

TaskBeat pozwala teraz na generowanie raportów zgodnych z oczekiwaniami urzędu skarbowego w przypadku zastosowania tzw. podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Zastosowanie podwyższonych kosztów powoduje wzrost wynagrodzenia netto pracownika, albo: obniżenie kosztów brutto przy zachowaniu tej samej wypłaty „na rękę”. Dzięki temu firmy oszczędzają tysiące złotych na podatkach od wynagrodzeń – od pierwszego i każdego kolejnego stanowiska pracy.

redukcja-kosztow-pracy

Jak to działa

Wiele firm nie stosuje zróżnicowanych stawek do podatku dochodowego od pracy pracowników i tym samym przyjmuje najwyższą stawkę. TaskBeat automatycznie kategoryzuje czas pracy według odpowiednich kategorii w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami urzędu skarbowego. Na koniec miesiąca przygotowuje zestawienie czasu pracy pozwalające na zakwalifikowanie części lub całości czasu pracy według niższych stawek do podatku dochodowego. Aby zobaczyć symulację oszczędności i pobrać obliczenia niższych kosztów pracy w postaci gotowych dokumentów księgowych Zarejestruj się na www.taskbeat.pl, wprowadź profile pracowników, zadania dla każdego pracownika i pobierz dokumenty do księgowania niższych kosztów pracy wynikających z pracy zadaniowej.

Zakres oferty

– W kompleksowy sposób wdrożymy system umożliwiający Twojej firmie naliczenie obniżonych kosztów pracowniczych.
– Naliczysz wyższe koszty uzyskania przychodu w firmie, dzięki czemu obniżysz wartość odprowadzanych podatków.
– Pomożemy dopasować procesy wewnętrzne do wymogów prawa, zadbamy o niezbędną w tym zakresie dokumentację.
– Udostępnimy narzędzie umożliwiające rzetelne raportowanie, ewidencjonowanie i archiwizację dokumentacji.
– Szkolimy pracowników oraz księgowych z zakresu funkcjonowania systemu, a także jego bieżącej obsługi.
– Na życzenie klienta istnieje możliwość uzyskania certyfikacji sposobu wyliczania podatku przez Izbę Skarbową.

Podstawa prawna

Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT mówi, że koszty uzyskania przychodów z tytułu realizujących prace, których efekty podlegają ochronie z tytułu praw autorskich wynoszą 50 proc. uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Regulacja ta ma także zastosowanie do pracowników, którzy rozporządzili na rzecz pracodawcy prawami autorskimi do utworu stworzonego w ramach stosunku pracy. Jednocześnie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie uzależnia stosowania podwyższonych kosztów od umownego uregulowania kwestii wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi. Regulacja taka pozwala na stosowanie do określonej części wynagrodzenia pracowników, którzy przenoszą na pracodawcę określone prawa autorskie, podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.