Regulamin

Regulamin

Bieżąca wersja regulaminu określa warunki korzystania z usługi TaskBeat, a także prawa i obowiązki – tak użytkownika, jak i dostawcy usługi

§1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin usługi określa warunki i zasady korzystania, oraz zakres świadczenia usług z aplikacji internetowej Taskbeat (zwanej dalej “Usługą”), udostępnianej przez Taskscape Ltd z siedzibą w Londynie, wpisaną do rejestru Companies House pod numerem: 07357661, w dalszej części dokumentu zwaną: Usługodawcą, umożliwiającej samodzielne wykonywanie przez Użytkownika czynności: planowania projektów, delegowania zadań oraz zarządzania budżetami przedsiębiorstwa za pomocą aplikacji TaskBeat.
Pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie wykorzystano wyrażenia pisane dużą literą nadającym im następujące znaczenia:

1. Usługodawca – oznacza spółkę Taskscape Ltd z siedzibą w Londynie, wpisaną do rejestru Companies House pod numerem: 07357661.

2. Regulamin – niniejszy dokument określający Umowę, wraz z Cennikiem obowiązującym w dniu obowiązywania warunków Regulaminu, którego przestrzegania zobowiązuje się Użytkownik w momencie korzystania z Usługi. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej taskbeat.pl.
3. Cennik – wykaz obowiązujących opłat naliczanych za dostęp z Usługi, publikowany przez Usługodawcę na stronie internetowej: https://www.taskbeat.pl/cennik/, na warunkach obowiązujących w dniu zawarcia Umowy określonej postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Okres rozliczeniowy – okres jednego roku, w ramach którego naliczana jest opłata za wykorzystanie Usługi przez Użytkownika: zgodnie z cenami wymienionymi w Cenniku jako cena za miesiąc pomnożona przez dwanaście miesięcy, pomnożona przez liczbę Profili wymienionych w cenniku jako Pakiet, które Użytkownik może wykorzystywać w celu dostępu do Aplikacji.
5. Umowa – umowa dostępu do Usługi, zawierana pomiędzy: Usługodawcą, a Przedsiębiorcą w dniu Rejestracji, w trybie nie wymagającym obecności obu stron. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, na warunkach i zasadach uregulowanych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem Cennika usług.
6. Aplikacja – aplikacja internetowa TaskBeat dostępna za pomocą jednego z następujących adresów internetowych: taskbeat.pl, taskbeat.com, lub za pomocą innego adresu uzgodnionego pisemnie pomiędzy stronami w treści załącznika do Umowy, udostępniana w ramach świadczonej Usługi.
7. Usługa – zestaw usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą środków elektronicznych, polegających na: umożliwieniu dostępu Użytkownika do Aplikacji za pośrednictwem publicznej sieci Internet, zgodnie z Zakresem Usług, oraz usługi świadczenia dostępu do materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących Funkcjonalności.
8. Hosting – usługa świadczona przez Usługodawcę za pomocą środków elektronicznych polegająca na: przechowywaniu danych i pików Użytkownika w Systemie Informatycznym, transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, których wczytywanie na serwer i ich pobieranie z odbywa się pomocą Aplikacji.
9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, oraz inne podmioty posiadające numer REGON, występujące jako strona Umowy, wskazywana przez Użytkownika poprzez podanie oznaczenia, lub wskazania adresu e-mail należącego do Przedsiębiorcy.
10. Użytkownik – Przedsiębiorca lub osoba upoważniona przez Przedsiębiorcę do reprezentacji w zakresie czynności określonych w niniejszym Regulaminie: osoba, która korzysta z Usługi poprzez uzyskanie jednokrotnego lub wielokrotnego dostępu do Aplikacji poprzez posługiwanie się Profilem z określonym identyfikatorem i hasłem dostępu.
11. Profil – unikatowy zestaw danych identyfikujących jednego konkretnego Użytkownika korzystającego z Usługi, składający się z: unikatowego identyfikatora Użytkownika w Aplikacji (zwykle w postaci adresu e-mail) oraz hasła (zwykle w postaci alfanumerycznego ciągu znaków), pozwalającego danemu Użytkownikowi na dostęp do Usługi oraz danych w ramach jednego lub wielu Kontekstów utworzonego przez Użytkownika podczas Rejestracji, lub udostępnionego przez innego Użytkownika.
12. Kontekst – logiczna przestrzeń danych o unikatowej nazwie (nadawanej automatycznie lub określonej przez Użytkownika indywidualnie), umożliwiająca współdzielenie, a także jednoczesny dostęp, do danych wprowadzonych do Aplikacji pomocą wskazanych Profili. Profile które uczestniczą we współdzieleniu danych w ramach jednego Kontekstu są wskazywane przez Użytkownika.
13. Pakiet – zbiór Profili, w ilości przewidzianej w Cenniku, które Użytkownik może wykorzystywać w celu dostępu do Aplikacji w ramach Kontekstu. Pakiet określa maksymalną i niepodzielną liczbę Profili przyznanych przez Usługodawcę Użytkownikowi w danym wariancie cenowym wynikającym z Cennika, jakie Użytkownik może wykorzystywać w celu uzyskiwania dostępu do Aplikacji.
14. Hasło – dowolny ciąg znaków o postaci alfanumerycznej, wybrany przez Użytkownika lub nadany losowo przez System Informatyczny, którym Użytkownik posługuje się w celu autoryzacji dostępu Profilu do Aplikacji i tym samym dostępu i zabezpieczenia dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Profilu, Kontekstu, Aplikacji, Systemu Informatycznego i Usługi.
15. Dane – oznacza dane, dane osobowe, organizacyjne finansowe, księgowe, rachunkowe oraz inne informacje dotyczące sytuacji organizacyjnej oraz sytuacji finansowej Użytkownika, które mogą być wprowadzane i zmieniane samodzielnie przez Użytkownika za pomocą Funkcjonalności, za wyłączeniem danych określonych w dalszej części Regulaminu.
16. Serwis – oznacza część Systemu informatycznego – w tym prezentującą opis aplikacji, materiały reklamowe, szkoleniowe, Cennik i Regulamin – która jest dostępna bez konieczności autoryzacji dostępu, za pomocą publicznej sieci Internet (z użyciem protokołu http lub https), osiągalna pod głównymi adresami internetowymi: taskbeat.pl lub taskbeat.com.
17. Funkcjonalność – oznacza zakres czynności, które Użytkownik może samodzielnie wykonać przy wykorzystaniu Aplikacji, zgodnie z postanowieniami §2, korzystając z kompatybilnej przeglądarki internetowej, za pośrednictwem publicznej sieci Internet posługując się danymi przyznanego Profilu.
18. Formularz Rejestracji – elektroniczny formularz udostępniony w Serwisie, służący do składania zamówienia na dostęp do Usługi, pozwalający na określenie:
a) unikatowej nazwy Profilu Użytkownika w adresu e-mail oraz:
b) hasła dostępu służące do zabezpieczenia dostępu do Profilu, i/lub
c) numeru telefonu komórkowego służącego do odebrania hasła nadanego automatycznie przez System Informatyczny,
d) nazwy Kontekstu Użytkownika który użytkownik chce utworzyć, lub do którego chce dołączyć.
e) oraz zawierający odnośnik (tzw. hiperłącze) pozwalający na pokazanie na ekranie treści niniejszego Regulaminu na ekranie komputera.

19. Rejestracja – wypełnienie formularza elektronicznego przez Użytkownika skutkujące złożeniem zamówienia na dostęp do Usługi w myśl Regulaminu, w celu rozpoczęcia świadczenia Usługi w sposób automatyczny, po dokonaniu weryfikacji poprawności składni adresu e-mail oraz hasła użytkownika, oraz po złożeniu potwierdzenia Użytkownika znajomości treści i akceptacji warunków Regulaminu.
20. System Informatyczny – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy, za pomocą którego świadczone są Usługi, umożliwiające korzystanie z Aplikacji, obejmujący w szczególności: sprzęt komputerowy, serwery internetowe, nośniki danych, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, oprawę graficzną Serwisu i Aplikacji.

§2. Zakres usług

1. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Usługodawcę to świadczenie na rzecz Użytkownika dostępu do Aplikacji umożliwiającej samodzielne zarządzanie projektami i zadaniami oraz finansami projektów i zadań, w szczególności:
a) Umożliwienie wprowadzania, wglądu i edycji danych przetwarzanych przez Aplikację, wliczając importowanie danych, dokonywanie obliczeń danych, automatyczne rozpoznawanie danych na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu Informatycznego
b) Przechowywanie i współdzielenie danych w formacie ustalonym przez Aplikacje pomiędzy jednym lub wieloma Profilami funkcjonujących w ramach jednego Kontekstu, z użyciem i za pomocą mocy obliczeniowych oraz składowania danych dostępnych w ramach Systemu Informatycznego.
c) Dostęp do danych przetwarzanych przez Aplikację za pomocą publicznej sieci teleinformatycznej, z zachowaniem autoryzacji dostępu realizowanej poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła, z wykorzystaniem zespołu metod szyfrowania komunikacji stosowanych przez System Informatyczny.
d) Zarządzanie zadaniami, zarządzanie postępami, zarządzanie dokumentami, zarządzanie budżetami, przeprowadzanie obliczeń i analiz powyższych danych, generowanie podsumowań, statystyk oraz raportów w oparciu o dane wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Informatycznego.
e) Dostęp do bezpiecznego, trwałego i nieprzerwanego przechowywania, przetwarzania danych w postaci plików wprowadzonych do Systemu Informatycznego w ramach usługi Hosting takich jak: Pliki Dokumentów, Pliki Arkuszy Kalkulacyjnych, Pliki materiałów Zdjęciowych lub Wideo, oraz: udostępnianie plików pomiędzy Profilami w ramach danego Kontekstu.
f) Dostęp do bezpiecznego, trwałego i nieprzerwanego przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych wprowadzonych do Systemu Informatycznego takich jak: Zadania, Budżety, Pliki, Płatności, Dyskusje, Komentarze, Raporty, Statystyki, zapewnienie realizacji bezpłatnej i automatycznej kopii zapasowej wszystkich powyższych danych.
g) Dostęp i możliwość aktualizacji powyższych danych za pośrednictwem dowolnego urządzenia oraz jednej z wielu kompatybilnych przeglądarek internetowych, bez ograniczenia położenia geograficznego użytkownika, zgodnie z aktualnym wykazem kompatybilnych przeglądarek: https://www.taskbeat.pl/funkcjonalnosci/kompatybilnosc/
2. Dostęp do bezpłatnych materiałów szkoleniowych, informacyjnych i edukacyjnych dostępnych za pomocą Serwisu, objętych ochroną z tytułu praw autorskich, wraz z prawami do kopiowania i dalszego rozpowszechniania na nośnikach należących do Użytkownika, wykorzystywanie na własne potrzeby edukacyjne, za wyłączeniem praw do dalszej odsprzedaży.
3. Dostęp do bezpłatnych aktualizacji, poprawek i udoskonaleń wprowadzanych do Aplikacji przez Usługodawcę regularnie w całym okresie obowiązywania Umowy, wraz z bezpłatną instalacją zmian w Systemie Informatycznym, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat dodatkowych przez Użytkownika z tytułu realizacji powyższych zmian.
4. Bezpłatna rozbudowa i instalacja dodatkowych modułów wprowadzanych do Aplikacji przez Usługodawcę regularnie w całym okresie obowiązywania Umowy, wraz z bezpłatną instalacją, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat dodatkowych przez Użytkownika z tytułu rozbudowy lub udostępnienia dodatkowych modułów w Aplikacji.
5. Inne usługi dostępne za pomocą Aplikacji, jak na przykład: płatności elektroniczne, importowanie wyciągów, rozpoznawanie kategorii płatności, rozpoznawanie właściwości przedsiębiorcy, generowanie dokumentów księgowych, generowanie danych do przetwarzania przez firmy trzecie – na zasadach określonych w osobnych regulaminach.
§3. Rozpoczęcie i warunki dostępu do Usługi
1. Dostęp do Aplikacji wymaga od Użytkownika uprzedniej Rejestracji za pomocą Formularza Rejestracyjnego i jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu, tj. poprawnej autoryzacji za pomocą wybranego identyfikatora dostępu oraz określonego hasła dostępu w ramach przyznanego Profilu dostępowego.
2. Rejestracja wymaga akceptacji Regulaminu i oznacza złożenie zamówienia i zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem w myśl kodeksu cywilnego. Umowa na dostęp jest zawierana na czas nieokreślony, ze wskazaniem praw i obowiązków każdej ze Stron, jak określono w treści niniejszego Regulaminu.
3. Rejestracja realizowana jest przez Użytkownika dobrowolnie: w wybranym przez niego momencie poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, za pomocą którego Użytkownik określa identyfikator oraz: hasło Profilu, i/lub sposób doręczenia hasła wygenerowanego przez Aplikację i/lub sposób odzyskiwania hasła w przypadku utraty.
4. Użytkownik dokonując Rejestracji potwierdza a) zgodność ze stanem faktycznym posiadanego upoważnienia do zawarcia Umowy w imieniu Przedsiębiorcy, b) akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz c) akceptację bieżącego Cennika. Dokonanie Rejestracji wyznacza datę rozpoczęcia Umowy, w myśl postanowień kodeksu cywilnego.
5. Użytkownik dokonujący Rejestracji zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Usługodawcę w błąd, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji otrzymuje potwierdzenie Rejestracji na wskazany adres e-mail, zawierające w treści unikatowy odnośnika (hiperłącze), lub też b) hasło logowania wygenerowane automatycznie i dostarczone na wskazany numeru telefonu komórkowego za pomocą wiadomości tekstowej (SMS).
7. Potwierdzenie Rejestracji realizowane jest przez Użytkownika dobrowolnie – odbywa się poprzez otworzenie przez Użytkownika odnośnika zawartego w treści potwierdzenia wysłanego na otrzymane zamówienie na adres e-mail wskazany w zamówieniu, lub też poprzez wprowadzenie przez Użytkownika hasła do Aplikacji otrzymanego w treści potwierdzenia, oraz jest równoznaczne z:
a) potwierdzeniem że Rejestracja nie została wykonana przypadkowo ani nie została zainicjowana przez osoby trzecie, oraz:
b) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji całości treści niniejszego Regulaminu, wraz z Cennikiem obowiązującym w dniu Rejestracji, oraz:
c) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, oraz
d) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o posiadaniu upoważnienia do dokonywania czynności określonych w Regulaminie, w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, którego Użytkownik reprezentuje, oraz:
e) potwierdzenia posiadania prawa do korzystania z numeru telefonu lub adresu e-mail określonego przez Użytkownika podczas Rejestracji, w domenie należącej do Przedsiębiorcy, którego Użytkownik reprezentuje.
8. Dokonanie Rejestracji powoduje zachowanie w Systemie Informatycznym danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy, w szczególności: adresu e-mail, nadanego hasła dostępu, oraz numeru internetowego (IP) przyporządkowanego przez dostawcę usług telekomunikacyjnych Użytkownikowi w momencie Rejestracji.
9. System Informatyczny automatycznie weryfikuje adres e-mail, nazwę, adres, numer NIP lub REGON Przedsiębiorcy. Rezultatem weryfikacji może być wskazanie Użytkownikowi przez System Informatyczny, że dane podane zostały w nieprawidłowym formacie (np. nieprawidłowa składnia adresu e-mail) oraz wstrzymanie dostępu do Usługi do czasu wprowadzenia prawidłowych danych przez Użytkownika.
10. Weryfikacji podlegają jedynie podstawowe dane w ograniczonym zakresie, takie jak: prawidłowość formatu adresu e-mail, poprawność numeru NIP lub REGON. System Informatyczny świadczy Usługi w sposób automatyczny, bez możliwości weryfikacji szczegółowych danych Przedsiębiorcy ani szczegółowej analizy upoważnień Użytkownika, przyjmując oświadczenie Użytkownika, że podane dane są prawdziwe, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
11. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji danych gromadzonych przez System Informatyczny w celu ich weryfikacji, wraz z możliwością ich poprawienia tak, aby w każdym momencie świadczenia Usługi szczegółowe dane zgromadzone w Systemie Informatycznym wskazywały na Przedsiębiorcę, którego Użytkownik reprezentuje zgodnie z aktualnie posiadanym upoważnieniem.
12. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych dotyczących Przedsiębiorcy, którego reprezentuje, a także do bezzwłocznego powiadomienia Usługodawcy o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do reprezentowania Przedsiębiorcy w części lub całości czynności związanych z postanowieniami Regulaminu. Aktualizacja danych może zostać zrealizowana za pomocą Funkcjonalności Aplikacji.
13. Usługodawca oferuje 30 dni bezpłatnego dostępu do usługi celem sprawdzenia jakości, przydatności oraz dostępności aplikacji. Bezpłatny dostęp obowiązuje przez okres 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia Rejestracji, w ciągu których użytkownik może testować aplikację, bezpłatnie pobierać materiały szkoleniowe oraz uzyskać od Usługodawcy wyjaśnienia dot. sposobu korzystania z aplikacji, warunków technicznych, objaśnień dot. Regulaminu i/lub Cennika, a także zrezygnować z Usługi bez ponoszenia kosztów.
14. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia jakości świadczonych Usług oraz ich przydatności do celów związanych z działalnością gospodarczą, a także sprawdzenia jakości i kompatybilności Aplikacji z posiadaną infrastrukturą informatyczną w ciągu 30 dni od daty Rejestracji. W przypadku decyzji o rezygnacji z korzystania z Usługi bez ponoszenia opłat, Użytkownik zobowiązuje się powiadomić Usługodawcę o fakcie przed upływem 30 dni od daty Rejestracji.
15. Użytkownik ma prawo do dobrowolnego decydowania o rozpoczęciu i rezygnacji z korzystania z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik wybiera korzystanie z usługi poprzez dokonanie Rejestracji, a świadczenie Usługi jest kontynuowane przez czas nieokreślony, do momentu kiedy użytkownik wybierze aby dokonać Rezygnacji z Usługi.
16. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia świadczenia Usługi w dowolnym momencie, wraz z rezygnacją z korzystania z Usługi. Wypowiedzenie w ciągu 30 dni od daty Rejestracji nie rodzi dodatkowych zobowiązań lub konieczności uzasadniania powodu wypowiedzenia. Wypowiedzenie świadczenia Usługi po tym terminie wymaga uiszczenia opłaty za bieżący, oraz wszystkie poprzednie, Okresy rozliczeniowe, niezależnie od dnia złożenia wypowiedzenia.
17. Użytkownik ma prawo do ciągłości świadczenia Usługi polegających na przechowywaniu danych wprowadzonych do Aplikacji niezależnie od intensywności korzystania z Usługi. W momencie zakończenia jednego okresu rozliczeniowego, dostęp jest przedłużany jest automatycznie na kolejny Okres rozliczeniowy, z zachowaniem danych i ustawień wprowadzonych przez użytkownika w ciągu poprzednich okresów rozliczeniowych .
18. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi niezależnie od korzystania z innych usług, w tym korzystania z usług określonego dostawcy dostępu do Internetu. Świadczenie Usługi nie jest uzależniane od spełnienia jakichkolwiek innych zobowiązań Użytkownika wobec Usługodawcy lub podmiotów trzecich, za wyjątkiem warunków określonych w treści Regulaminu.
19. Użytkownik ma prawo do gwarancji stałości ceny. W momencie zakończenia okresu rozliczeniowego, dostęp jest przedłużany automatycznie z zachowaniem danych wprowadzonych przez użytkownika w ciągu poprzednich Okresów rozliczeniowych, po cenie obowiązującej w dniu Rejestracji lub innej cenie uzgodnionej między Stronami pisemnie. Jeżeli Użytkownik nie zmienia danych ani ustawień w Systemie Informatycznym cena za Usługę nie ulega zmianie.
20. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi niezależnie od intensywności jej wykorzystania, w tym częstości logowania. Ograniczeniom podlegają liczba Profili w Pakiecie czy ilości danych składowanych w systemie Informatycznym – w ramach limitów określonych w Cenniku. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika jednego lub więcej limitów określonych w wybranym wariancie cenowym Cennika, Usługodawca w kolejnym Okresie rozliczeniowym naliczy opłatę zgodnie z najkorzystniejszym wariantem cenowym odpowiadającym faktycznie wykorzystywanej liczbie profili oraz ilości danych Użytkownika.
21. Użytkownik ma prawo do uzyskania pomocy technicznej lub szkoleń w zakresie korzystania z Usługi. Usługi te mogą być oferowane przez Usługodawcę lub podmioty trzecie wybrane przez Użytkownika, które posiadają stosowne akredytacje do świadczenia usług dodatkowych. Usługi pomocy lub szkoleń realizowane są odpłatnie i rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę pracy na podstawie indywidualnej wyceny przedstawionej Użytkownikowi przed wyświadczeniem tych usług.
22. Użytkownik ma prawo do zabezpieczenia dostępu do Usługi za pomocą hasła przypisanego do każdego Profilu, oraz bezpłatnej zmiany hasła niezależnie od liczby wymaganych zmian. Hasło powinno składać się, co najmniej z sześciu znaków, nie zawierających polskich oraz dużych liter lub dowolnej kombinacji liter i cyfr. Hasło jest własnością Użytkownika – Użytkownik odpowiada on za jego właściwe ustalenie oraz zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.
23. Użytkownik ma prawo do odzyskania zapomnianego hasła do wybranego Profilu. W przypadku gdy użytkownik zapomni hasła, powinien wybrać opcję „Zapomniałem hasła” (lub „Przywróć hasło”) podczas logowania i postępować zgodnie z poleceniami umieszczonymi w Aplikacji celem nadania nowego hasła i dostarczenia nowego hasła na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Dyspozycja przywrócenia hasła realizowana jest bezpłatnie i automatycznie.
24. Użytkownik ma prawo do zmiany parametrów świadczenia Usługi za pomocą Panelu Użytkownika będącego częścią Funkcjonalności, w tym: zakładania lub usuwania dodatkowych Kontekstów, zwiększania lub zmniejszania liczby Profilów w ramach każdego Kontekstu oraz zmiany wariantu cenowego określonego w Cenniku oraz zakupu dodatkowych usług, jeśli takie są dostępne dla Użytkownika w ramach wybranego wariantu cenowego.
25. Użytkownik ma prawo do wyboru otrzymywania na adres podany podczas Rejestracji: a) komunikatów technicznych przesyłanych przez Usługodawcę (wliczając biuletyn), b) powiadomień dotyczących zmiany dotyczących danych wprowadzonych przez siebie lub inne Profile w ramach Kontekstu (wliczając podsumowania). Zmiana parametrów dotyczących komunikatów i powiadomień może być realizowana samodzielnie przez Użytkownika za pomocą Panelu Użytkownika będącego częścią Funkcjonalności.
26. Użytkownik ma prawo do zablokowania dostępu wybranych Profili do Aplikacji. W przypadku stwierdzenia uzyskania dostępu do hasła przez osoby niepowołane, Użytkownik powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy celem tymczasowego zablokowania dostępu do Profilu, na życzenie Użytkownika przeprowadzenia analizy na dostępu, oraz wznowienia dalszego dostępu do Profilu przez Użytkownika. Blokada wybranego Profilu nie jest równoznaczna z blokadą świadczenia Usługi.
§4. Płatności
1. Usługodawca pobiera opłaty za świadczone Usługi w wysokości określonej w Cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu. Cennik udostępniany jest za pomocą publicznie dostępnej strony internetowej, dostępny jest pod adresem: https://www.taskbeat.pl/cennik/ Wszystkie ceny prezentowane w cenniku, tabeli opłat i prowizji. Ceny wyrażone są jako cena jednorazowa lub jako cena za dostęp jednego Profilu w ramach całego Pakietu, za dostęp w jednym miesiącu w ramach całego Okresu Rozliczeniowego.
2. Opłaty za korzystanie z Usług naliczane są przez Usługodawcę zgodnie z Cennikiem: opłata za dostęp do Usługi naliczana jest co jeden Okres Abonamentowy oraz opłata za hosting naliczana jest co jeden Okres Abonamentowy przyjmując najtańszy wariant cenowy wymieniony w Cenniku odpowiadający jednocześnie:
a) liczbie dostępnych Profilów w Pakiecie: rozumianych jako liczba Profili przyznanych przez Usługodawcę do używania w ramach Kontekstu Użytkownika (liczba Profili w Pakiecie określa maksymalną ilość Profili w danym wariancie cenowym Cennika, będącą podstawą naliczania wielokrotności opłaty za używanie jednego Profilu w każdym Okresie Rozliczeniowym), oraz:
b) przestrzeni dyskowej odpowiadającej przestrzeni zarezerwowanej przez Usługodawcę w Systemie Informatycznym dla Użytkownika Kontekstu (przewidziana przestrzeń określa maksymalną ilość Danych Użytkownika w danym wariancie cenowym Cennika, będącą podstawą naliczania wielokrotności opłaty za używanie przestrzeni w każdym Okresie Rozliczeniowym), oraz:
c) liczbie jednorazowo opłacanych Okresów Rozliczeniowych za dostęp: w przypadku dokonywania przedpłaty za więcej niż jeden Okres rozliczeniowy, lub opłaty za więcej niż jeden Okres rozliczeniowy, wartość abonamentu mnożona jest przez liczbę Okresów rozliczeniowych wybranych przez Użytkownika, jako objętych przedpłatą, lub liczbę Okresów rozliczeniowych wskazanych na fakturze.
3. W przypadku gdy Użytkownik nie wykorzystuje całego limitu liczby Profilów lub limitu przestrzeni dyskowej – przyznanych w ramach wariantu cenowego według Cennika – obowiązującego w danym Okresie Rozliczeniowym, opłata za wykorzystanie pojemności naliczana jest za ilość Profili i/lub przestrzeni dyskowej jaką Usługodawca pozostawił do dyspozycji Użytkownika w obowiązującym wariancie cenowym wynikającym z Cennika.
4. Użytkownik ponosi opłatę za hosting gwarantując dostępność zasobów obliczeniowych i pojemności Systemu Informatycznego. Opłata została określona w Cenniku i jest naliczana przez Usługodawcę za każdy Okres Rozliczeniowy celem alokacji zasobów Systemu Informatycznego niezbędnych do świadczenia Usługi. Opłata za hosting pobierana jest w stałej wysokości niezależnie od liczby Profilów w Kontekście.
5. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie przewidzieć stopnia wykorzystania usługi i skalkulować opłat za Usługę, Usługodawca może przedstawić Użytkownikowi prognozę kosztów w oparciu o bieżące wykorzystanie Usługi przez Użytkownika w postaci raportu zamawianego przez Użytkownika na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem kolejnego Okresu rozliczeniowego. Raport dostarczany jest jednorazowo przez Usługodawcę, na życzenie Użytkownika, za opłatą w wysokości 25zł (dwudziestu pięciu złotych).
6. Zamówiona prognoza kosztów jest dostarczana Użytkownikowi w postaci faktury pro forma przed rozpoczęciem kolejnego Okresu rozliczeniowego zgodnie z prognozą wszystkich kosztów wyliczonych dla najtańszego wariantu cenowego Usługi na podstawie bieżącego wykorzystania Usługi. Kalkulacja uwzględnia najtańszy wariant cenowy w oparciu o faktyczną liczbę wykorzystanych Profili oraz faktycznie składowaną ilość danych.
7. Usługodawca może przedstawić Użytkownikowi szczegółowy wykaz zrealizowanych połączeń z Systemem Informatycznym w postaci: historii Rejestracji, historii logowania Profilów, szczegółowego wykaz objętości plików na serwerach. Przedstawienie użytkownikowi wykazu jest wykonywane jednorazowo, na życzenie Użytkownika, za dodatkową opłatą w wysokości 300zł (słownie: trzystu złotych).
8. Usługodawca może przedstawić Użytkownikowi szczegółową analizę danych zgromadzonych w Systemie Informatycznym, w tym analizę: danych dotyczących projektów, zadań, budżetów oraz: danych dostępowych oraz praw dostępu nadanych przez użytkownika. Przedstawienie Użytkownikowi analizy jest wykonywane jednorazowo, na życzenie Użytkownika, za opłatą w wysokości 100zł (stu złotych) za każde rozpoczęte 30 (trzydzieści) minut pracy.
9. Faktura lub faktura pro forma zostanie wystawiona dla: a) Przedsiębiorcy zgodnego z adresem e-mail i domeną adresu e-mail Użytkownika, lub: b) Przedsiębiorcy wskazanego przez Użytkownika zgodnie z danymi rozliczeniowymi wprowadzonymi przez Użytkownika do ustawień Profilu przed dniem wystawienia faktury, lub: c) Przedsiębiorcy wskazanego przez Użytkownika w drodze indywidualnej pisemnej dyspozycji przekazanej Usługodawcy przez Użytkownika.
10. Użytkownik zgadza się otrzymywać faktury w postaci elektronicznej, w tym faktury pro forma, przesyłane na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji celem weryfikacji danych zawartych w fakturze. W przypadku wykrycia niezgodności danych na fakturze takich jak: oznaczenie odbiorcy lub błędów w wyliczeniach, Użytkownik zobowiązuje się wskazać te błędy Usługodawcy pisemnie oraz wnioskować o skorygowanie faktury poprzez wskazanie poprawnych danych.
11. Usługodawca uwzględni na fakturze wszelkie rabaty przyznane na drodze indywidualnych pisemnych uzgodnień pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, jeśli rabaty określająca kwotę lub procent rabatu przyznanego w ramach indywidualnych uzgodnień lub promocji, o ile ustalenia dotyczące wysokości rabatu zostały poczynione na drodze pisemnej – wliczając korespondencję elektroniczną między stronami Umowy.
12. Użytkownik zobowiązuje się do dokonywania terminowych płatności wynikających z: a) łącznej kwoty opłat za dostęp do Usługi – zgodnie z Regulaminem i Cennikiem, w terminie siedmiu dni od zakończenia każdego Okresu Rozliczeniowego, b) w przypadku przekroczenia umówionego terminu płatności: do uiszczenia opłaty za wezwanie, wraz z odsetkami w wysokości określonej w Regulaminie – na podstawie wezwań do zapłaty przesyłanych drogą elektroniczną na adres wskazany podczas Rejestracji.
13. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty całości należności za dostęp do Usługi oraz Hosting wnosząc płatność na Rachunek Bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze (również: pro forma), lub za pomocą systemu płatności elektronicznych dostępnych w Aplikacji lub przelewem na wskazane konto bankowe. Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować nieprzerwanej dostępności ani prawidłowości funkcjonowania metod rozliczania płatności wnoszonych za pomocą systemów płatności elektronicznych.
14. Dokonanie płatności za pomocą elektronicznych systemów płatności może podlegać dodatkowym opłatom zgodnie z Cennikiem i Regulaminem usług rozliczania płatności oferowanych przez podmiot wybrany przez Użytkownika do realizacji płatności elektronicznej. Użytkownik wybierając wniesienie płatności za pomocą płatności elektronicznych może każdorazowo wybrać, aby wnosić opłatę w całości przy pomocy jednego z systemów: DotPay lub PayPal.
15. Dokonanie płatności za pomocą elektronicznych systemów płatności może być realizowane w jednej z walut: polskie złote, euro, funty brytyjskie lub dolary amerykańskie po kursie ustalonym przez dostawcę elektronicznego systemu płatności, przy czym Użytkownik każdorazowo ma prawo zmienić walutę wnoszonej płatności za pomocą Funkcjonalności Aplikacji, wprowadzając preferowaną walutę płatności za pomocą Funkcjonalności (za pomocą ustawień Aplikacji).
16. Każda kwota wpłacona przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy będzie najpierw zaliczana na poczet odsetek lub opłat dodatkowych opisanych w Regulaminie, a następnie na poczet kwoty opłat za dostęp do Usługi wynikających z Cennika. W przypadku opóźnienia w terminie wniesienia opłaty za korzystanie z Usługi, Usługodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
17. Zawiadomienia o istnieniu opóźnienia w opłatach za korzystanie z Aplikacji w postaci: wezwania do zapłaty będą wysłane przez Usługobiorcę elektronicznie na adresy: adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji, lub: korespondencją zwykłą na adres pocztowy wskazany przez Użytkownika. Użytkownik zostanie obciążony kosztami każdego wezwania do zapłaty w następującej wysokości: 60zł (sześćdziesiąt złotych).
18. W przypadku opóźnienia we wniesieniu opłat za Usługi, Usługodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego, w tym postępowania upominawczego, postępowania na zasadach ogólnych, po przesłaniu Użytkownikowi pierwszego wezwania do zapłaty.
19. Usługodawca obciąży Użytkownika opłatą w wysokości 1500zł (jeden tysiąc, pięćset złotych plus podatek VAT) za sporządzenie wniosku do sądu i koszty postępowania sądowego, jeżeli konieczność sporządzenia wniosku będzie związana z dochodzeniem płatności w związku z opóźnieniem we wnoszeniu opłat przez Użytkownika. Wysokość obciążenia stanowi rekompensatę za dziesięć godzin pracy Usługodawcy, liczonych według stawek ogólnych Usługodawcy.
20. Usługodawca obciąży Użytkownika opłatą w wysokości 600zł (sześćset złotych plus podatek VAT) za sporządzenie wniosku do komornika, jeżeli konieczność sporządzenia wniosku będzie związana z dochodzeniem płatności w związku z opóźnieniem we wnoszeniu opłat przez Użytkownika. Wysokość obciążenia stanowi rekompensatę za cztery godziny pracy liczonych według stawek ogólnych Usługodawcy.
21. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie faktur i korespondencji w postaci elektronicznej, jednocześnie ma prawo do wnioskowania o wystawienie i przesłanie faktury lub innego dokumentu w formie papierowej. Przesłanie faktury lub innego dokumentu w formie papierowej realizowane jest listownie – listem zwykłym na podstawie indywidualnej dyspozycji Użytkownika. Faktury wysyłane są bez pobrania opłaty dodatkowej za ich wystawienie lub przesłanie.
22. Użytkownik ma prawo dokonywać przedpłat na konto Usługodawcy zgodnie Cennikiem obowiązującym w dniu dokonania przedpłaty celem zagwarantowania dostępu do Usługi, przedłużając w ten sposób okres świadczenia dostępu do Usługi na liczbę pełnych Okresów rozliczeniowych odpowiadających wysokości przedpłaty. Kwoty przedpłaty niewystarczające do opłacenia jednego lub większej liczby Okresów rozliczeniowych będą zwracane na konto Użytkownika.
23. Promocje dotyczące oferty Usługodawcy nie podlegają łączeniu, o ile szczegółowy regulamin tych promocji nie stanowi inaczej. Każda oferta promocyjna obowiązuje tylko pod warunkiem spełnienia warunków określonych każdorazowo w pisemnym regulaminie Promocji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności promocji za pomocą wybranych kryteriów, np. promocji dostępnych czasowo, lub promocji przeznaczonych tylko dla obecnych Użytkowników Usługi.
24. Usługodawca nie ma obowiązku odrębnego informowania Użytkownika o wysokości poszczególnych opłat, o ile wysokość tych opłat widnieje w Cenniku lub Regulaminie, chyba że: a) Użytkownik zawnioskuje pisemnie (w tym w drodze elektronicznej) o przesłanie dodatkowych wyjaśnień dotyczące sposobu obliczania opłat, lub: b) Użytkownik zawnioskuje o wyznaczenie prognozy opłat, w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
§5. Rozwiązanie umowy
1. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy, oznaczającą również rezygnację z Usługi, w dowolnym momencie ze skutkiem: a) natychmiastowym, jeśli wypowiedzenie nastąpiło w ciągu pierwszych 30 dni obowiązywania Umowy lub 30 dni od Rejestracji, b) ze skutkiem na koniec bieżącego Okresu Rozliczeniowego jeżeli wypowiedzenie umowy nastąpiło po 30 dniach obowiązywania Umowy i po 30 dniach od Rejestracji.
2. Wypowiedzenie Umowy może być złożone przez: a) osobiście przez samego Użytkownika, lub: b) przez osobę posiadającą ważne upoważnienie do reprezentowania Użytkownika, lub: c) przez inną osobę posiadającą ważne upoważnienie do reprezentowania Przedsiębiorcy. Wypowiedzenie można złożyć w dowolnym momencie na jeden z następujących sposobów:
a) elektronicznie: za pomocą formularza rezygnacji dostępnego w ramach Funkcjonalności Aplikacji (za pomocą polecenia: „Zamknij Konto” dostępnego w zakładce: „Profil” znajdującego się w menu: „Ustawienia”) dostępnego po zalogowaniu. Rezygnacja wymaga potwierdzenia wyboru poprzez zaznaczenia pola „Potwierdzam zamknięcie konta” i wybieranie polecenia: „Zapisz”, lub:
b) elektronicznie: składając oświadczenie o rezygnacji z Usługi, lub: oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, przesłanego za pomocą formularza kontaktowego Usługodawcy, dostępnego na stronie internetowej: www.taskbeat.pl/konktakt/ , lub:
c) listownie: składając oświadczenie o rezygnacji z Usługi, lub: oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, przekazanego listem poleconym na adres biura Usługodawcy, wskazanego na stronie internetowej: www.taskbeat.pl/kontakt/ , lub:
d) w dowolny inny sposób pozwalający Usługodawcy na ustalenie daty oświadczenia: o rezygnacji z Usługi lub: oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy – złożonego przez konkretnego Użytkownika, lub osobę posiadającą ważne upoważnienie do reprezentowania Użytkownika, lub osobę posiadającą ważne upoważnienie do reprezentowania Przedsiębiorcy.
2. Złożenie wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika nie wymaga podania przyczyny, natomiast złożenie wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę wymaga uzasadnienia co najmniej jednym postanowieniem Regulaminu. W każdym przypadku wypowiedzenie Umowy nie może być automatyczne lub domniemane, ani uzależnione od spełnienia warunków, które nie są wskazane w treści niniejszego Regulaminu.
3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób rażący lub:

b) podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Systemie Informatycznym, lub:

c) podejmie jakakolwiek próbę nieuprawnionego dostępu do Systemu Informatycznego, lub:

d) dokonuje za pośrednictwem Systemu Informatycznego czynności niezgodnych z prawem.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Użytkownik traci dostęp do Usługi, a Usługodawca bezzwłocznie usuwa dane Użytkownika z Systemu Informatycznego, oraz wszelkich kopii zapasowych – najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych, za wyjątkiem pozostawienia danych niezbędnych do rozliczenia pozostałych należności, jeżeli takie należności występują pomiędzy Stronami – wyłącznie do czasu uregulowania całości należności.
5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić na skutek zaległości utrzymujących się przez okres dwunastu kolejnych miesięcy, realizowane jest za powiadomieniem Użytkownika na 30 dni przed rozwiązaniem Umowy. Wraz z rozwiązaniem Umowy Usługodawca archiwizuje dane Użytkownika na nośniku danych, nalicza Użytkownikowi opłatę w wysokości 500 zł (pięciuset złotych) za usługę archiwizacji, a na wniosek Użytkownika przekazuje nośnik z danymi w terminie i na adres wskazany przez Użytkownika.
6. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę skutkuje zwrotem wysokości przedpłaty uiszczonej przez Użytkownika w wysokości odpowiadającej pozostałej kwocie przedpłaty. Pozostała kwota przedpłaty to różnica pomiędzy kwotą wniesioną przez Użytkownika, a kwotą wynikającą z naliczonych opłat naliczonych na koniec Okresu rozliczeniowego, w którym wypowiedziano Umowę lub zrezygnowano z Usługi.
7. Zwrot pozostałej przedpłaty określonej w par 5 pkt 7 realizowany jest przez Usługodawcę na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika, w terminie czternastu dni od daty wskazania przez Użytkownika rachunku bankowego właściwego do zwrotu pozostałej przedpłaty.
§6. Ochrona danych
1. W związku z gromadzeniem w ramach Aplikacji przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika są one przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 lub/i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu realizacji Usług. Zgoda Użytkownika, którego dane dotyczą, wyrażana jest przez akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Administratorem Danych jest Usługodawca wskazany w treści Regulaminu. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług opisanych w Regulaminie jako: Zakres Usług, a także w celach archiwalnych i statystycznych takich jak: archiwizowanie całości danych zgromadzonych w Systemie Informatycznym w ramach kopii bezpieczeństwa, badanie wykorzystania poszczególnych Funkcjonalności przez ogół Użytkowników w ramach badań statystycznych.
3. Podane danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Aplikacji stanowią własność Użytkownika: każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w trakcie i po zakończeniu korzystania z Usług, poza wyjątkami: jeśli Użytkownik poinstruował Usługodawcę aby ten zachował dane, lub jeśli ich zachowanie danych uzasadnione jest nierozliczonymi należnościami pomiędzy Stronami.
4. Usługodawca nigdy nie udostępni danych osobowych użytkownika ani zgromadzonych przez niego danych w aplikacji żadnym podmiotom trzecim w celach niezwiązanych bezpośrednio z zapewnieniem świadczenia Usług określonych w Regulaminie, w szczególności: nie odsprzeda ani nie udostępni danych Użytkownika podmiotom trzecim w celu realizowania kampanii marketingowych przez te podmioty.
5. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania najwyższych standardów technicznych oraz etycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz danych zgromadzonych w Aplikacji, jednocześnie nie ingeruje i nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Systemu Informatycznego za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności danych wrażliwych, które nie powinny być wprowadzane przez Użytkowników do Aplikacji.
6. Użytkownik ma prawo wglądu do wszystkich danych wprowadzonych do Aplikacji, jak również prawo do ich modyfikacji, usunięcia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Prawo Użytkownika do tych czynności w szczególnych przypadkach może być ograniczone przepisami odrębnych ustaw, realizowane jest za pomocą Funkcjonalności oraz dodatkowo:
a) w drodze indywidualnego wniosku skierowanego do Usługodawcy elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie, wskazując w treści komunikatu sposób postępowania z danymi, lub:
b) w drodze odwołania zgody na ich przetwarzanie za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie, wskazując w treści komunikatu cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
7. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz innych danych zapisanych przez Użytkownika zgodnie z obecnie przyjętymi standardami technicznymi, w szczególności poprzez: szyfrowanie transmisji danych przesyłanych pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Systemem Informatycznym, oraz poprzez wykonywanie regularnych kopii bezpieczeństwa.
8. Usługodawca umieszcza na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, dane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej Użytkownika (ang. cookies) wskazujące na identyfikatory użytkownika takie jak: adres e-mail Użytkownika, numery wewnętrzne odpowiadające danym Użytkownika w Systemie Informatycznym, klucze szyfrowania oraz parametry techniczne przeglądarki użytkownika.
9. Dane umieszczone przez Aplikację w przeglądarce Użytkownika udostępniane są wyłącznie Systemowi Informatycznemu Usługodawcy, mając na celu optymalizację dostępu Użytkownika do Aplikacji i mogą być usunięte przez Użytkownika za pomocą wywołania odpowiedniej funkcji czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki internetowej po zakończeniu sesji korzystania z Usługi, bez wpływu na możliwość dalszego korzystania z Usługi.
10. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż dane wprowadzone przez Użytkownika nie zostaną przekazane podmiotom trzecim, poza sytuacjami wymuszonymi obowiązującymi przepisami prawa, lub wynikającymi bezpośrednio z konieczności ze współpracy z dostawcami innych usług, których realizacja jest niezbędna w celu świadczenia Usługi w zakresie określonym w Regulaminie.
11. W przypadku, gdy sposób i cel użytkowania przez Użytkownika Aplikacji powoduje przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Usługi, Użytkownik, działający w imieniu Przedsiębiorcy, zobowiązuje się do rejestracji zbioru zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz wszelkich innych instytucji, wymaganych przez prawo.
12. Usługodawca współpracuje z dostawcami usług statystycznych i analitycznych takimi jak:
a) Google Inc, świadczących usługi Google Analytics – pozwalających na agregowanie danych statystycznych o aktywności wszystkich użytkowników na platformie w sposób nie identyfikujący bezpośrednio aktywności poszczególnych użytkowników. Dane te udostępniane mogą być innym usługom Google oraz Usługodawcy, oraz:
b) Google Inc., świadczących usługi logowania Google – pozwalających na identyfikowanie adresu e-mail użytkownika, o ile posiada on konto w systemie Google o tym samym adresie, co konto w Aplikacji oraz wyraził zgodę na logowanie do Aplikacji za pomocą konta Google.
b) MixPanel Inc., świadczących usługi MixPanel – pozwalających na agregowanie danych statystycznych o aktywności wszystkich użytkowników na platformie, w sposób nie identyfikujący bezpośrednio aktywności poszczególnych użytkowników. Dane te udostępniane są wyłącznie jednemu podmiotowi zewnętrznemu, tj. Usługodawcy, oraz:
c) Intercom Inc., świadczących usługi Intercom.io – pozwalających na agregowanie danych o logowaniu poszczególnych użytkowników, w sposób pozwalający na identyfikowanie adresu e-mail poszczególnych użytkowników. Dane te udostępniane są wyłącznie jednemu podmiotowi zewnętrznemu, tj. Usługodawcy.
13. Wszelkie dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika są gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji oraz oferowania Usługi, dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
14. Usługodawca nie ingeruje w konkretne działania żadnego konkretnego Użytkownika, w szczególności nie monitoruje w sposób systematyczny i ciągły aktywności konkretnych użytkowników w Systemie Informatycznym bez powodu wynikającego bezpośrednio z treści Regulaminu uzasadniającego taką ingerencję, lub na wniosek organów państwowych.
15. Usługodawca nie ingeruje oraz nie ogranicza ani nie narzuca sposobu dostępu do danych, które Użytkownik gromadzi lub przetwarza za pomocą Aplikacji bez wyraźnej przyczyny uzasadniającej taką ingerencję, w szczególności nie narzuca określonego czasu dostępności danych, nie wyznacza limitu ilości dostępów do danych ani limitu ilości ich modyfikacji.
16. W momencie rozwiązania Umowy, dane wprowadzone przez Użytkownika zostaną usunięte z Systemu Informatycznego na zasadach, i poza wyjątkami, opisanymi w niniejszym Regulaminie. Usunięcie danych nie ogranicza możliwości ich ponownego wprowadzenia przez Użytkownika do Systemu Informatycznego po ponownej Rejestracji.
17. Użytkownik oświadcza iż wie o prawie do wglądu oraz poprawiania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Usługi w Systemie Informatycznym Usługodawcy.
§7. Ochrona praw autorskich
1. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnie prawa do przechowywania danych wprowadzonych przez Użytkownika za pomocą Systemu Informatycznego, w tym: danych objętych ochroną z tytułu praw autorskich i/lub praw majątkowych, w zakresie przewidzianym Funkcjonalnością Aplikacji, na czas: od dnia rozpoczęcia, do dnia rezygnacji z korzystania z Usługi.
2. Użytkownik zobowiązuje się do zaniechania prób wprowadzania danych objętych ochroną z tytułu praw autorskich i/lub majątkowych, jeśli ich wykorzystanie nie jest możliwe w trybie i zakresie przewidzianym w par.7 pkt.1 lub ich wprowadzenie do Systemu Informatycznego jest niezgodne w myśl upoważnienia do dysponowania prawami przez Użytkownika, bądź też zabronione przez przepisy prawa właściwe dla terytorium krajów, w których są chronione.
3. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnie prawa do bezterminowego korzystania z nazwy i logo Przedsiębiorcy w materiałach reklamowych publikowanych przez Usługodawcę: w szczególności poprzez publikację nazwy i logo Użytkownika Serwisie, oraz prawa do opracowania wersji logo powstałej poprzez dostosowania wymiarów i zakresu barw, oraz prawa do wykorzystywania nazwy i logo Przedsiębiorcy wyłącznie w celu promocji Usługi przez Usługodawcę.
§8. Zakres odpowiedzialności
1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego dostępu do Usługi, oraz prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, zgodnie z oferowaną Funkcjonalnością oraz zgodnie z przyjętym przez siebie harmonogramem dokonywania zmian w Funkcjonalności.
2. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu korzystania z Usługi oraz rozpoczęciu i zakończeniu każdej sesji korzystania z Aplikacji w celu wykonywania czynności określonych Funkcjonalnością, jednocześnie ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane przy wykorzystaniu Aplikacji.
3. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje o wprowadzeniu danych do Usługi, w szczególności danych matematycznych, danych opisowych oraz danych w postaci plików, oraz ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie tych danych do Systemu Informatycznego.
4. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Aplikacji, tak aby zapewnić dostępność Usługi przez 99% czasu, w ujęciu rocznym, rozumianym jako: proporcja ilości godzin w roku gdy Usługa jest dostępna dla Użytkownika do: ilości godzin w roku gdy jest niedostępna w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania nałożonych na niego zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku, gdy szkoda jest spowodowana zdarzeniem o charakterze siły wyższej, jak również, gdy szkoda wynika z bezprawnego działania osoby trzeciej, na której działanie Usługodawca nie miał bezpośredniego wpływu.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: dane wprowadzane przez Użytkownika do Aplikacji, w szczególności nie odpowiada za wady prawne dotyczące danych wprowadzonych przez Użytkownika, jak również nie odpowiada za prawidłowość danych wprowadzonych przez Użytkownika, ani za przydatność danych wprowadzonych przez Użytkownika, jak również za przydatność czy prawidłowość danych wynikających z obliczeń na danych Użytkownika.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania Systemu Informatycznego lub Aplikacji, w szczególności jeśli nieprawidłowe działanie nastąpiło na skutek nieprzewidzianej awarii sprzętu lub oprogramowania, a niewłaściwe działanie lub brak dostępności Usługi nastąpiło przed poinformowaniem Usługodawcy przez Użytkownika o niewłaściwym działaniu Usługi w drodze Reklamacji, opisanej w dalszej części Regulaminu.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania lub dostępu, braku możliwości wykorzystania lub braku dostępu do Usług, jak również błędnego działania Aplikacji, w szczególności za:
a) utratę zysków w prowadzeniu działalności Przedsiębiorcy, lub
b) przerwy w prowadzeniu działalności Przedsiębiorcy, lub
c) utraty informacji gospodarczej Przedsiębiorcy, lub
c) innych strat o charakterze majątkowym, lub
d) szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie posługujące się prawidłowym identyfikatorem Profilu oraz hasłem któregokolwiek Profilu funkcjonującego w ramach Kontekstu Użytkownika, w szczególności jeśli uzyskanie niepowołanego dostępu nastąpiło z winy Użytkownika, lub gdy Usługodawca nie został poinformowany przez Użytkownika o nieuprawnionym dostępie osób trzecich do danych.
10. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania regularnych kopii bezpieczeństwa oraz dokonywania regularnych audytów jakości Aplikacji mających na celu eliminowanie potencjalnych błędów w oprogramowaniu oraz minimalizacji ryzyka utraty danych, w szczególności zobowiązuje się do uwzględnienia sugestii lub zgłoszeń Użytkowników dotyczących jakości Aplikacji.
11. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających przywrócenia prawidłowego działania Aplikacji, jeśli nieprawidłowe działanie zostało zgłoszone przez Użytkownika lub zostało ujawnione w wyniku przeprowadzanego audytu jakości, w szczególności zobowiązuje się do dokonywania poprawek w Aplikacji i udostępniania Użytkownikowi poprawionej wersji nieodpłatnie.
12. Udostępniana Aplikacja usługa jest przeznaczona jedynie do wspomagania i usprawniania działalności Przedsiębiorcy, oferuje korzyści przewidziane jedynie w ramach Funkcjonalności obowiązującej w danej wersji Aplikacji. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji poprawności wyliczeń wykonywanych przy użyciu Aplikacji.
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli: a) nie jest inicjatorem transmisji, b) nie wybiera odbiorcy danych, c) nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych.
§9. Reklamacje
1. Usługodawca oferuje Usługę dostępu do Aplikacji charakteryzującą się wysoką jakością, w związku z czym zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na poprawność działania Aplikacji oraz ciągłość świadczonych Usług, z zachowaniem systemu rekompensat funkcjonujących niezależnie od pobieranych opłat, na warunkach określonych w dalszej części Regulaminu.
2. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Usługi Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy za pomocą polecenia: „Zgłoś Uwagi” dostępnego pod adresem: www.taskbeat.pl, lub za pomocą ogólnego formularza kontaktowego w Serwisie na stronie www.taskbeat.pl/kontakt. Zgłoszenie powinno zostać przesłane nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
3. Reklamacja dotycząca sposobu działania Aplikacji powinna zawierać opis zaistniałego problemu, jak również być przedstawiona w sposób pozwalający Usługodawcy na odtworzenie problemu poprzez: a) opisanie kroków prowadzących do wystąpienia problemu będącego przedmiotem reklamacji składanej przez Użytkownika, b) opisanie oczekiwanego rezultatu lub wyniku obliczeń w stosunku do rezultatu lub obliczeń faktycznie prezentowanych przez Aplikację.
4. Reklamacja dotycząca sposobu świadczenia Usługi, lub dokumentów wystawionych w związku ze świadczeniem Usług, powinna opisywać zaistniały problem, jak również być przedstawiona przez Użytkownika w sposób umożliwiający skorygowanie sposobu realizacji Usługi lub skorygowanie wystawionych dokumentów, w szczególności: wystawienia korekty faktury VAT w związku koniecznością poprawienia lub uzupełnienia danych odbiorcy faktury.
5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje wykwalifikowany pracownik, lub wykwalifikowany przedstawiciel, Usługodawcy, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego nadesłanego przez Użytkownika, wraz z przedstawieniem oceny zasadności Użytkownikowi składającego reklamację. Wynik przeprowadzonej analizy wraz z oceną zasadności reklamacji przesyłany jest na adres e-mail Użytkownika.
6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona błędem w Aplikacji, Usługodawca jest zobowiązany do ustalenia z Użytkownikiem sposobu zadośćuczynienia za powstały błąd w drodze komunikacji na adres e-mail Użytkownika. Wartość zadośćuczynienia nie może przekroczyć wysokości wniesionej przez Użytkownika opłaty za korzystanie z Aplikacji w miesiącu, w którym złożono reklamację.
7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona brakiem dostępu do Usługi, Usługodawca jest zobowiązany do zadośćuczynienia w wysokości proporcjonalnej do opłaty naliczonej za okres, w którym Usługa nie była dostępna, zwracając Użytkownikowi naliczone zadośćuczynienie na wskazany rachunek bankowy w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Użytkownika.
8. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona błędem w dokumentacji lub przesłanych dokumentach, Usługodawca jest zobowiązany do rozpoczęcia prac zmierzających do poprawy dokumentacji niezwłocznie, bezpłatnego udostępnienia poprawionej dokumentacji Użytkownikowi nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletu informacji o zaistniałym błędzie. Poprawiona dokumentacja będzie dostarczona na adres e-mail Użytkownika.
9. Jeżeli reklamacja jest nieuzasadniona, Usługodawca wskaże powód nie uwzględnienia reklamacji, oraz naliczy opłatę za analizę problemu w trybie i wysokości określonej w niniejszym Regulaminie. Usługodawca naliczy opłatę proporcjonalnie do czasu, jaki Usługodawca spędził na analizie, lub innych pracach zrealizowanych w związku ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownika, jeśli reklamacja nie była uzasadniona.
10. Wszystkie pozostałe reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania przez Usługodawcę kompletu informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, przy czym Usługodawca postara się wyznaczyć przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji bezzwłocznie po jej otrzymaniu oraz poinformować Użytkownika o przewidywanym czasie jaki potrzebuje na analizę i rozpatrzenie reklamacji.
§10. Zagrożenia
1. Usługodawca, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z większością świadczonych drogą elektroniczną Informacja dotyczy zagrożeń, które Usługodawca identyfikuje, jako zagrożenia dotyczących większości usług elektronicznych, jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

a) możliwość otrzymania niezamówionej informacji reklamowej lub handlowej (ang. spam) przekazywanej drogą elektroniczną, oraz:

b) możliwość działania szkodliwego oprogramowania w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu, oraz:
c) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne, oraz:
d) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, oraz
e) możliwość łowienia haseł (ang. phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika, oraz:
f) możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (ang. spyware), oraz:
g) naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego,
§11. Zmiany Regulaminu
1. Usługodawca jest odpowiedzialny za publikację Regulaminu w Serwisie, oraz publikowanie zmian w Regulaminie w Serwisie pod niezmiennym adresem internetowym: https://www.taskbeat.pl/regulamin dostępnym publicznie oraz dodatkowo: za pomocą innych stron Serwisu, w szczególności stronie „Nowości” pod adresem: https://www.taskbeat.pl/nowosci informującej o powstaniu zmiany w Regulaminie
2. Usługodawca zobowiązany jest do oznaczenia każdej wersji regulaminu poprzez: opatrzenie każdego dokumentu zawierającego treść Regulaminu numerem wersji lub daty każdej wersji dokumentu oraz udostępniania całości tekstu regulaminu po zmianach jako tekstu jednolitego pod adresem internetowym: https://www.taskbeat.pl/regulamin
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Użytkownik może oświadczyć Usługodawcy o zgodzie na związanie nową wersją Regulaminu w dowolnym momencie od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w Serwisie, w celu kontynuacji korzystania z Usług na warunkach nowej wersji Regulaminu.
4. Usługodawca gwarantuje postanowienia Regulaminu. W przypadku gdy Użytkownik nie prześle oświadczenia o akceptacji zmian w Regulaminie, Usługodawca przyjmuje że Użytkownik jest związany tylko tą wersją Regulaminu, która obowiązuje Użytkownika w dniu Rejestracji, lub późniejszą wersją którą Użytkownik zaakceptował poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
5. Usługodawca gwarantuje cenę za Usługę. W przypadku gdy Usługodawca zmieni cenę za Usługę lub dokona zmian w oferowanych wariantach cenowych Usługodawca opublikuje informacje o zmianie na stronie Nowości Serwisu, a Użytkownik uzyska możliwość dokonania wyboru w zakresie:
a) korzystania z Usług zgodnie z Cennikiem obowiązującym Użytkownika w dniu Rejestracji również w kolejnych Okresach Rozliczeniowych, lub:
b) korzystania z Usług zgodnie z nowym Cennikiem, z naliczeniem opłat w kolejnym Okresie Rozliczeniowym zgodnie z nowym Cennikiem, lub:
c) wypowiedzenia Umowy z winy Usługodawcy, ze skutkiem na koniec bieżącego Okresu Rozliczeniowego, na warunkach określonych w Regulaminie.
6. Użytkownik ma prawo dokonania wyboru określonego w par.11 pkt.5 w terminie siedmiu dni od daty zmiany Cennika i poinformowania Usługodawcy o dokonanym wyborze. W przypadku braku informacji o wyborze Użytkownika Usługodawca przyjmuje, że Użytkownik nie zaakceptował nowego Cennika, a Usługodawca będzie kontynuował naliczanie opłat zgodnie z par. 11 pkt. 5 ust a).
7. Usługodawca gwarantuje Funkcjonalność Aplikacji. W przypadku gdy Usługodawca w znaczącym stopniu ograniczy Funkcjonalność, Usługodawca opublikuje informację o zmianach Funkcjonalności w sekcji Nowości Serwisu, a Użytkownik otrzyma możliwość dokonania w wyboru w zakresie:
a) Kontynuowania korzystania z Usługi zgodnie ze zmienioną Funkcjonalnością ze skutkiem przypadającym na dzień instalacji zmian w Funkcjonalności w Aplikacji i/lub w Systemie Informatycznym, lub:
b) wypowiedzenia Umowy z winy Usługodawcy, na warunkach określonych w Regulaminie, wraz ze zwrotem wszystkich opłat wynikających z Cennika i wniesionych w ramach bieżącego Okresu rozliczeniowego.
8. Użytkownik ma prawo do dokonania wyboru określonego w par.11 pkt. 7 w terminie siedmiu dni od daty zmiany Funkcjonalności informując Usługodawcę o dokonanym wyborze. W przypadku braku informacji o wyborze Użytkownika Usługodawca przyjmuje że Użytkownik zaakceptował zmienioną Funkcjonalność i będzie kontynuował korzystanie z usługi w myśl par. 11 pkt. 7 ust. a)
§12. Postanowienia Końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie internetowym Usługodawcy i ma zastosowanie do umów zawieranych po dacie jego publikacji. W przypadku umów zawieranych przed dniem publikacji niniejszego Regulaminu zastosowanie ma najnowsza wersja regulaminu opublikowana przed dniem zawarcia umowy.
2. Informacje zawarte na stronie taskbeat.pl, taskbeat.com, stanowią ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, a poszczególne informacje mogą być objęte ochroną z tytułu prawa autorskiego oraz praw majątkowych należących do Usługodawcy.
3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powoduje nieważności całego Regulaminu, lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia Regulaminu, w miejsce którego wejdą najbliższe intencjom stron, ważne postanowienia.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych przepisów obowiązującego prawa polskiego.
5. Strony Umowy poddają wszelkie spory z niniejszej Umowy pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu w Szczecinie.